Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005042
Kategória:N/A
Autor:Ondruš Šimon (50%)
Autor:Sabol Ján (50%)
Názov:Úvod do štúdia jazykov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984
Rozsah:344 s.
Ohlas:[3] PANAJOTOV, V. 1998. Duljina samoglasnika u slovačkim i bugarskim govorima. In Govor. 1998, vol. 15, no. 2, s. 124.
Ohlas:[3] JUCHNIEWICZOVÁ, Vlasta 1999. Jazyk ako integračný faktor v období národného obrodenia. In Odrodzenie narodowe w Czechach i na Slowacji. Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1999, s. 198.
Ohlas:[3] JUCHNIEWICZOVÁ, Vlasta 1999. Jazyk ako integračný faktor v období národného obrodenia. In Odrodzenie narodowe w Czechach i na Slowacji. Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1999, s. 200.
Ohlas:[4] NAVRÁTIL, Ladislav 1998/99. Kvantita vokálov v spisovnej slovenčine. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1998/99, roč. 45, č. 5-6, s. 132.
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol et al. 1999. Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí. Banská Bystrica : UMB, 1999, s. 130. ISBN 80-8055-328-9.
Ohlas:[4] STEJSKALOVÁ, Marianna 1999. Jazyková podstata detskej reči. In Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela I. Banská Bystrica : UMB, 1999, s. 70.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír 2000. Od hovoriaceho stroja k sociálnej lingvistike. Bratislava : Veda, 2000, s. 206. ISBN 80-224-0608-2.
Ohlas:[4] KOMPASOVÁ, Renáta 2000. The use of comparative linguistics in the university students' teaching. In Teaching foreign languages to adults. Nitra : UKF, 2000, s. 227.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír 1999. Recepcia učenia Wilhelma von Humboldta v slovenskej lingvistike. In Pange Lingua. Bratislava : Veda, 1999, s. 156.
Ohlas:[3] EICHLER, Ernst 2000. Selecta linguistica et onomastica. Vincent Blanár zum 80. geburtstag zugeeignet. Leipzig : Lepziger Universitätsverlag, 2000, s. 69. ISBN 3-935693-05-2.
Ohlas:[3] KOŘÍNEK, J.M., ERHART, A. 2000. Úvod do fonologie. Praha : Acadamia, 2000, s. 132. ISBN 80-200-0230-8.
Ohlas:[4] BALÁŽ, Peter 2002. K problematike menného rodu v slovenčine ako cudzom jazyku. In Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava : Stimul, 2002, s. 73.
Ohlas:[3] JUSYP-JAKYMOVYČ, Julia 2002. Zasoby evfonizaciji ukrajinskoji ta slovackoji mov (zistavnyj aspekt). In Carpatica – Karpatyka. Vypusk 17, Ukrajinskoslovacki vzajemyny v haluzi istoriji, literatury ta movy. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2002, s. 311.
Ohlas:[3] UNUK, Drago 2003. Zlog v slovenskem jeziku. 1. vyd. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 177.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin 2005. Cudzie vlastné mená v médiách. In Médiá a text. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 314.