Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (100%)
Názov:Pocit vody a plavecká výkonnosť
Zdroj:Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov : IV. medzinárodný vedecký seminár
Vydavateľské údaje:Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1996
Lokácia:S. 20-23
Ohlas:[4] MERICA, M. Telesná kultúra. Bratislava : STU, 1998. S. 76.
Ohlas:[4] MERICA, M.: Skúsenosti z výučby základného plávania a odporúčania pre prax. In: Zborník Telesná výchova a šport na základných a stredných školách v SR. Trnava : MTF STU, 1999. S. 48.
Ohlas:[4] HLAVATÝ, Rastislav - HLAVATÝ, Ladislav: Význam a využitie techniky a technických cvičení vo výkonnostnom plávaní. In: Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. Bratislava : FTVŠ UK, 2001. S. 43.
Ohlas:[4] HLAVATÝ, Rastislav - HLAVATÝ, Ladislav. Význam techniky a technických cvičení v plaveckom spôsobe kraul. In Na podporu projektov VEGA [CD/ROM]. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004 [cit. 2005-01-10].
Ohlas:[4] MERICA, Marián - GLESK, Pavol. Zmeny plaveckej výkonnosti u študentiek Slovenskej technickej a Trnavskej univerzity. In Žena, pohybová aktivita, životný štýl, zdravie : zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava : UK, 2003, s. 87.
Ohlas:[4] HLAVATÝ, Rastislav. Závislosť plaveckého výkonu od vybraných kinematických charakteristík kraulového záberového cyklu. In Telesná výchova & šport, 2003, roč. 13, č. 4, s. 34.
Ohlas:[4] BENCE, M., MERICA, M., HLAVATÝ, R. Plávanie. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2005, s. 197.
Ohlas:[4] ZUSKOVÁ, Klaudia et al. Osobnosť športovca z pohľadu vybraných oblastí psychológie a športu. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2010, s. 230. ISBN 978-80-555-0134-5.
Ohlas:[4] VICZAYOVÁ, Ildikó. Podiel kordinačných schopností na úrovni plaveckých zručností a spôsobilosti. In Zborník vedeckých prác venovaný prof. Vladimírovi Černušákovi pri príležitosti jeho životného jubilea. Bratislava : STIMUL, 2011, s. 52. ISBN 978-80-8127-047-5.