Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Turek Milan (40%)
Autor:Starosta Wlodzimierz (30%)
Autor:Merica Ivan (30%)
Názov:Level of proprioreception and its relation to swimming performance
Zdroj:Sport Kinetics `97 : theories of Human Motor Performance and their Reflections in Practice
Vydavateľské údaje:Hamburg : Czwalina, 1998
Lokácia:S. 112-115
ISBN:3-88020-332-6
Ohlas:[4] HLAVATÝ, Rastislav. Kinematická analýza kraulového záberového cyklu vybraných plavcov. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 114.
Ohlas:[4] HLAVATÝ, Rastislav. Priestorové kinematické charakteristiky záberového cyklu plaveckého spôsobu kraul. In Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov : zborník referátov prednesených na VIII. vedeckom seminári s medzinárodnou účasťou 16. január 2003. Bratislava : FTVŠ UK, 2003, s. 58.
Ohlas:[4] BENCE, M., MERICA, M., HLAVATÝ, R. Plávanie. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2005, s. 197.