Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Daňo Juraj (100%)
Názov:Rómska rodina a jej vplyv na utváranie mravných vlastností detí rómskeho pôvodu na základnej škole
Zdroj:Rodina a jej perspektívy pri výchove detí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 27.-28.10.1994
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Lokácia:S. 117-121
ISBN:80-88697-10-7
Ohlas:[4] LIBA, Jozef. Pohybová výchova rómskych žiakov. In Perspektívy edukácie žiakov z výchovne menej podnetného prostredia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 1999, s. 85.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef. Úloha školy pri formovaní životného štýlu rómskych detí. In Naša škola. 2001, roč. 4, č. 5, s. 15.
Ohlas:[4] SIČÁK, Andrej. Rómske etnikum v systéme spoločenských väzieb a aktuálne problémy jeho spôsobu života. In Rómske etnikum v systéme multikultúrnej edukácie. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001, ss. 169.
Ohlas:[3] VEVERKA, Ján Lukáč. Aktuálne problémy kultúry života a rómske etnikum (Filozofická analýza problematiky). In Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference 3. setkání národnostních menšin 22. stekání Hnutí R 13.-14. listopadu 2003. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004, s. 275.