Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Kravčáková Gabriela (100%)
Názov:Determinanty ovplyvňujúce pracovný výkon človeka
Zdroj:The individual and society at the turn of the century : view from both sides
Vydavateľské údaje:Olomouc : Palacký University, 1998
Lokácia:S. 217-219
ISBN:80-7067-923-9
Ohlas:[4] SEŇOVÁ, A., ANTOŠOVÁ, M. Hodnotenie rizík možného ohrozenia bezpečnosti a zdravia zamestnancov ako súčasť kvality pracovného života v podniku. In Manažment v teórii a praxi : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente, ISSN 1336-7137. 2007, roč. 3, č. 1-2, s. 37. Dostupný na internete <http://casopisy.euke.sk/mtp>
Ohlas:[4] SOJKA, Ladislav. Kvalita pracovného života a súvisiace konštrukty. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, 2007, s. 145. ISBN 978-80-8068-652-9.