Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Darák Milan (100%)
Názov:Špecifiká záujmových aktivít detí a stredoškolskej mládeže
Zdroj:Záujmové aktivity detí a mládeže
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1996
ISBN:80-85668-28-9
Ohlas:[4] KANCÍR, Ján et al.: Základy didaktiky vlastivedy. Prešov : FHPV PU, 1999. S. 128. ISBN 80-88722-57-8.
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, Nadežda: Škola a kultivácia záujmov rómskych detí. In: Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí. Prešov : GRAFOTLAČ, 1999. S. 34.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Aktuálne trendy výchovy k zdraviu a zdravému životnému štýlu. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Humanitné vedy. 1999, 1, s. 40.
Ohlas:[4] ANTONIČOVÁ, Irena - JELEŇOVÁ, Iveta: Kognitívne profily matematicky nadaných adolescentov. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Humanitné vedy. 1999, 1, s. 69.
Ohlas:[4] GÁBOROVÁ, Ľubica: Záujmové preferencie detí mladšieho školského veku. In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní : zborník z konferencie, december 1999. Bratislava : Iuventa, 2000. S. 154.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Štruktúra záujmov žiakov staršieho školského veku vo vzťahu k zdraviu. In: Quo vadis výchova...? VIII. ročník. Bratislava : Iuventa, 1999. S. 190.
Ohlas:[3] KRAJČOVÁ, Nadežda: Estetické záujmy ako prostriedok efektívneho využívania voľného času. In: Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 232.
Ohlas:[3] KOMINAREC, Igor: Stabilita záujmov študentov stredných odborných učilíšť. In: Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 222.
Ohlas:[3] DARGOVÁ, Jarmila - ŠUŤÁKOVÁ, Valentína: Rozvojatvorný model osobnosti vychovávateľa. 1. časť. In: Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 77.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Záujmové preferencie rodiny vo vzťahu k zdraviu. In: Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Prešov : FF PU, 2002. S. 209.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Výchova k zdraviu a pohyb. Prešov : FHPV PU, 2000. S. 111. ISBN 80-88885-89-2.
Ohlas:[4] VANKOVÁ, Katarína. Voľný čas ako prevencia voči sociálno-patologickým javom u detí a mládeže. In Sociália : zborník príspevkov IX. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou, Trnava, 28.-29. október 2005 [CD-ROM]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2008, s. 301. ISBN 978-808082-160-9.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Voľný čas študentov vysokých škôl. In Sociália : zborník príspevkov IX. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou, Trnava, 28.-29. október 2005 [CD-ROM]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2008, s. 244. ISBN 978-808082-160-9.