Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Textová koherencia v dialógu : (na materiáli spontánnej dialogickej komunikácie detí mladšieho školského veku)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 16 (AFPhUP 12/94) : reč autority a lásky. Prešov : Filozofická fakulta PU, 1999. S. 209. ISBN 80-88722-30-6.
Ohlas:[4] FRÜHAUFOVÁ, Eva: Vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ v niektorých európskych krajinách. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Presoviensis. Acta Paedagogicae, Annus I, 2000, s. 53.
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela. Metajazykové a metakomunikačné prvky v dialógu dopselého a dieťaťa (... a o javoch, ktoré s nimi súvisia). In Výraz a význam v jazyku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 381. ISBN 978-80-8068-907-0.