Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.003464
Kategória:N/A
Autor:Mačurová Ľudmila (100%)
Názov:Somatický vývin rómskych detí mladšieho školského veku v okrese Stará Ľubovňa
Zdroj:Bulletin Slovenskej antropologickej Spoločnosti
Lokácia:1 (1998), s. 63-66
Ohlas:[3] BERNASOVSKÝ, Ivan 1999. Anthropology of Romanies (Gypsies). Brno : NAUMA, 1999, s. 186. ISBN 80-86258-05-X.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf 2001. Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho školského veku. Prešov : ManaCon, 2001, s. 130. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[3] BLÁHA, Pavel 2001. Studium tělesného vývoje a pohybové aktivity u romských dětí. In Česká antropologie. 2001, vol. 51, s. 122.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, Jana et al. 2002. Využitie genealogickej metódy pri analýze vrodených mentálnych porúch u nerómskej a rómskej populácie. In Biologické dni. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2002, s. 348.
Ohlas:[4] BERNASOVSKÁ, J., BERNASOVSKÝ, I. 2003. Optimálny somatický vývin rómskych detí ako jeden z dôležitých faktorov edukácie. In . Prešov : , 2003, s. 650. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD-ROM]. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2003, s. 650.
Ohlas:[4] BROĎÁNI, Jaroslav 2004. Vzťah motorických a somatických ukazovateľov u rómskych chlapcov. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 10.