Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Bernasovský Ivan (50%)
Autor:Bernasovská Jarmila (50%)
Názov:Anthropology of Romanies (Gypsies) : auxological and Anthropogenetical Study
Vydavateľské údaje:Brno : NAUMA, 1999
Rozsah:197 s.
ISBN:80-86258-05-X
Ohlas:[4] DROBNÁ, H. et al. Matka závislá od psychoaktívnych látok a jej novorodenec. II. časť. Situácia na Slovensku. Analýza údajov o matke. In Alkoholizmus a drogové závislosti. 2000, roč. 35, č. 2, s. 73.
Ohlas:[4] MAČUROVÁ, Ľudmila. Dermatoglyfy Rómov z východného Slovenska. In Biologické dni. Niitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2002, s. 336.
Ohlas:[4] PAVÚK, Andrej. Vplyv fajčenia na výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti u rómskych a nerómskych novorodencov na východnom Slovensku. In Biologické dni. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2002, s. 346.
Ohlas:[3] PAVÚK, Andrej. Fajčenie ako sociálny a rizikový faktor u tehotných rómskych a nerómskych žien v regióne východného Slovenska. In Česká antropologie : sborník České společnosti antropologické, ISSN 0862-5085. 2001, roč. 51, s. 52.
Ohlas:[3] BLÁHA, Pavel. Studium tělesného vývoje a pohybové aktivity u romských dětí. In Česká antropologie : sborník České společnosti antropologické. 2001, roč. 51, s. 121.
Ohlas:[4] PORTIK, Milan. Determinanty edukácie rómsych žiakov. 1. vyd. Prešov : PF PU, 2003, s. 170.
Ohlas:[3] HORVÁTH, R., HORIZRALOVÁ, K. Porovnanie motorických predpokladov dedinských a mestských rómskych detí. In Sport a kvalita života : mezinárodní vědecká konference konaná v rámci Evropského roku výchovy sportem 2004 [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2004.
Ohlas:[3] BAKALÁŘ, Petr. Psychologie Romů. Praha : Votobia, 2004, s. 166.
Ohlas:[4] BROĎÁNI, Jaroslav. Vzťah motorických a somatických ukazovateľov u rómskych chlapcov. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 10.
Ohlas:[4] BARÁTH, L., FELIX, K. Telesný a pohybový vývoj rómskych detí a ich vzťah k telesnej výchove na Slovensku a v Maďarsku. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 55.
Ohlas:[4] PORTIK, Milan. Determinanty edukácie rómskych žiakov. 1. vyd. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2003, s. 170.
Ohlas:[4] MATLOVIČ, René. Geografia obyvateľstva Slovenska so zretľom na rómsku minoritu. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 297.
Ohlas:[4] PAVÚK, Andrej. Porovnanie pôrodných hmotností rómskych a nerómskych donosených novorodencov narodených v rokoch 1968-2001 v regióne východného Slovenska. In Prírodné vedy. Roč. 40 : biológia - ekológia. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004, s. 15, 19.
Ohlas:[1] BAKALÁŘ, P. The IQ of gypsies in central Europe. In Mankind quarterly. 2004, vol. 44, no. 3-4, p. 291-300.