Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kominarec Igor (33%)
Autor:Šuťáková Valentína (33%)
Autor:Dimunová Jarmila (33%)
Názov:Základy pedagogiky : vybrané pedagogické problémy
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 1994
Rozsah:138 s.
ISBN:80-7097-271-8
Ohlas:[4] KANCÍR, Ján et al.: Základy didaktiky vlastivedy. Prešov : FHPV PU, 1999. S. 131. ISBN 80-88722-57-8.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Výchova k zdraviu a prevencia drogových závislostí. Prešov : FHPV PU, 2002. S. 113. ISBN 80-8045-271-7.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Zdravie, drogy a drogová závislosť. Prešov : FHPV PU, 2001. S. 78. ISBN 80-8068-036-1.
Ohlas:[3] KOMINARECOVÁ, E. The interactive functions of teaching - introducing taxonomy. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 5 : zbirnyk naukovych prac. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2006, p. 591.
Ohlas:[4] MELKUSOVÁ, Helena. Sociologické prístupy k skúmaniu podnikateľského prostredia : (metodické otázky výskumu podnikateľského prostredia v Prešovskom samosprávnom kraji). In Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. Prešov : ManaCon, 2003, s. 118.
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, N., DAŇKOVÁ, A. Všeobecná didaktika. Prešov : ManaCon, 2001, s. 119. ISBN 80-89040-09-8.
Ohlas:[4] PETLÁK, E., KOMORA, J. Vyučovanie v otázkach a odpovediach. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2003, s. 161.
Ohlas:[4] BAJTOŠ, Ján. Kompendium pedagogiky alebo state o výchove. Košice : UPJŠ, 2006, s. 127. ISBN 80-7097-648-9.
Ohlas:[4] CHUGURYAN, Simona. Úloha vysokých škôl vo vedomostnej spoločnosti a uplatnenie absolventov v praxi. In Výchova v pedagogickom výskume a praxi : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 31. januára 2008. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v trnave, 2008, s. 162. ISBN 978-80-8105-007-7.
Ohlas:[3] HONZÍKOVÁ, Jarmila. Technická zájmová činnost. In Trendy ve vzdělávání 2009 : informační technologie a technické vzdělávání : díl I. Olomouc : Votobia, 2009, s. 68. ISBN 978-80-7220-316-1.
Ohlas:[4] HYBALOVÁ, Mária. Pravopis verzus žiak. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009 [cit. 2010-01-26], s. 426. ISBN 978-80-555-0024-9.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Rola učiteľa v súčasnej škole. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009 [cit. 2010-01-26], s. 319. ISBN 978-80-555-0024-9.
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, N., PASTERNÁKOVÁ, N. . Štýly výchovy v rodine v kontexte s hodnotovou orientáciou detí. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzia v Prešove, 2009, s. 170. ISBN 978-80-555-0003-4.
Ohlas:[4] KRAJČOVÁ, N., PASTERNÁKOVÁ, L. Hodnotová orientácia žiakov staršieho školského veku. In Metódy hodnotenia v rodine a hodnotová orientácia detí : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára 5.11.2009 [CD-ROM]. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 19. ISBN 978-80-555-0100-0.
Ohlas:[4] MICHEĽ, Radoslav. Kríza rodiny - rozvod. In Sociálna patológia rodiny : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, s. 260. ISBN 978-80-8132-000-2.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Vplyv hodnotovej orientácie na kvalitu života. In Vízie a perspektívy kvality života. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2014, s. 245. ISBN 978-80-555-1147-4.
Ohlas:[4] DOBRANSKÁ, Jana. Účíme sa spolu škola a rodina. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2015, s. 38. ISBN 978-80-565-1294-4.
Ohlas:[3] BALVÍN, J., PROKAIOVÁ, J. Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Praha : Hnutí R, 2013. ISBN 978-80-86798-24-0.
Ohlas:[3] BALVÍN, J., ŠRAMKOVÁ, M. Filozofie a sociální práce. Pedagogické, andragogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce. Praha : Hnutí R, 2013. ISBN 978-80-86798-44-8.
Ohlas:[4] MADZIKOVÁ, A., KANCÍR, J. Didaktika geografie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univezita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, s. 190. ISBN 978-80-555-1500-7.