Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Černotová Marta (100%)
Názov:Vplyv pedagogicko-psychologickej praxe na študentov - budúcich učiteľov
Zdroj:Vysokoškolská príprava učiteľov : zborník PF UMB
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1996
Lokácia:S. 119-123
Ohlas:[4] Schnitzerová, E.: Inovačné trendy vo vzdelávaní učiteľov. In: Nové trendy v pedagogicko-psychologickej príprave učiteľov. Prešov : FHPV PU, 1998. s. 11.
Ohlas:[4] ANTONIČOVÁ, Irena - KRAJČOVÁ, Nadežda: Názory učiteľov na možnosti plnenia úloh humanizácie vo výchovno-vzdelávacom procese. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001. S. 230.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária: Skúsenosti z pedagogickej praxe v predškolských zariadeniach. In: Spolupráca univerzity a škôl. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2002. S. 182.
Ohlas:[3] ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe [CD-ROM]. 1. vyd. Brno : MSD, 2005, s. 118.
Ohlas:[4] KONTÍROVÁ, Silvia. Pedagogicko-psychologická prax budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. In Academia. 2005, roč. 16, č. 4, s. 334.
Ohlas:[4] KONTÍROVÁ, Silvia. Prax v pedagogicko-psychologickej príprave nastávajúcich učiteľov prírodovedných predmetov. In Pedagogické spektrum. 2006, roč. 15, č. 3-4, s. 11.
Ohlas:[3] HAVEL, J., ŠIMONÍK, O. Kooperující učitel : úloha cvičných učitelů základních škol v procesu přípravy budoucích učitelů . [1. vyd.]. Brno : MSD, 2006, s. 116.
Ohlas:[3] ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe v přípravě budoucích učitelů. In Pedagogické praxe a oborové didaktiky : sborník z mezinárodního semináře, který se konal dne 15. října 2008 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Brno : MSD, 2008, s. 23. ISBN 978-80-7392-052-4.
Ohlas:[3] BENKOVÁ, Mária. Ďalšie vzdelávanie a cviční učitelia. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016 [CD-ROM]. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 33. ISBN 978-80-7509-426-1.