Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:CAB
Autor:Hric Ján (50%)
Autor:Šturák Peter (50%)
Názov:Prešovské biskupstvo
Vydavateľské údaje:Prešov : Dino, 1998
Rozsah:142 s.
ISBN:80-85575-17-5
Ohlas:[4] BABJAK, Ján. Zostali verní: osudy gréckokatolíckych kňazov 8 . Košice : Slovo, 2001, s. 121. ISBN 80-85291-47-9 .
Ohlas:[3] BUGEL, Walerián. Současné slovenské verze byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého. Olomouc : UP, 2001, s. 130. ISBN 80-244-0369-2.
Ohlas:[4] BUGEL, Walerian. Ekleziológia Užhorodskej únie – tertia gens ecclesiologica?. In Východná katolícka teológia v premenách časov. Trnava : Dobrá kniha, 2004, s. 139, 140.
Ohlas:[4] PIETRAS, Leander Tadeusz . Kázne Alexandra Máčaja využité gréckokatolíckym kňazom. In Theologos : teologická revue Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove. 2005, roč. 6, č. 1, s. 132.
Ohlas:[3] BUGEL, Walerian. Ekleziologie Užhorodské unie a jejích dědiců na pozadí doby. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005, s. 16, 25, 60, 174, 178, 180, 185.
Ohlas:[3] PACÁK, Štefan. Pastorálna služba blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča OSBM, prešovského biskupa. Kraków : Wydawnictwo naukowe Papieskiej akademii teologicznej, 2008, s. 268.
Ohlas:[3] PETRO, Marek. Prvopočiatky cirkevného školstva na teritóriu východného Slovenska. In Roczniki teologiczno-pastoralne 2. Limanowa : MM Limanowa, 2008, s. 59. ISBN 978-83-923672-5-3.
Ohlas:[4] PETRÍK, Ľubomír. Knižné publikácie gréckokatolíckych kňazov na Slovensku 1968-2000. Prešov : Petra, n.o., 2009, s. 14, 21,103. ISBN 978-80-8099-040-4.
Ohlas:[4] ŠOLTÉS, Peter. Spor o cyrilo-metodské dedičstvo. In Impulz : revue pre modernú katolícku kultúru [online]. 2009 [cit. 2010-06-08], roč. 5, č. 2. Dostupný na internete <http://www.impulzrevue.sk/article.php?421>
Ohlas:[4] DANCÁKOVÁ, Terézia. Erby biskupov gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Svidník : Tlačiareň svidnícka, s.r.o., 2010, s. 118. ISBN 978-80-89392-13-1.
Ohlas:[3] STOLARIK, Mark M. Introduction. In The "Prague Spring" and the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia, 1968 : forty yeras later. Mundelein : Bolchazy-Carducci Publishers, Inc., 2010, p. xx. ISBN 978-0-86516-751-3.
Ohlas:[3] CORANIČ, Jaroslav. The history of the Greek-catholic church in Slovakia. In Folia Historica Cracoviensia, ISSN 0867-8294. 2007, vol. 13, p. 27.
Ohlas:[4] KONEČNÝ, Stanislav. K vývoju Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a k jej revitalizácii po roku 1989. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 232, 243. ISBN 978-80-555-2239-5.
Ohlas:[2] ZOUHAR, Jakub. An outline of Greek Catholic monasticismin the Czech lands and Czechoslovakia throughout the 19th and 20th century. In Konštantinove listy=Constatine`s Letters, ISSN 1337-8740. 2018, vol. 11, no. 2, s. 164.