Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (50%)
Autor:Zimmermann Július (50%)
Názov:Komunikačný štatút prízvuku v spisovnej slovenčine
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Univerzity P.J. Šafárika, 1994
Rozsah:94 s.
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae ; Spoločenskovedný zošit 10 AFPh UŠ 56
Ohlas:[4] Buffa, F.: . In: Z poľsko-slovenských jazykových vzťahov. Prešov : Náuka, 1998. s. 166.
Ohlas:[4] ANDRIČÍK, Marián: O preklade niektorých zriedkavejších metier. In: Romboid. Roč. 33, č. 2 (1998), s. 50-55. - ISSN 0231-6714.
Ohlas:[4] ANDRIČÍK, Marián: O preklade niektorých zriedkavejších metier. In: Romboid. Roč. 33, č. 2 (1998), s. 50-55. - ISSN 0231-6714.
Ohlas:[3] BILÁ, Magdaléna - ZIMMERMANN, Július: English Rhythm and the Slovak Speaker. In: Proceedings of The XIVth International Congress of Phonetic Sciences. San Francicso : [s.n.], 1999. S. 550.
Ohlas:[4] LIGOŠ, Milan: Možnosti rozvíjania vnútorných dynamických síl osobnosti žiaka vo vyučovaní slovenského jazyka. Ružomberok : Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja, 1999. S. 149. ISBN 80-7100-579-7.
Ohlas:[4] BILÁ, Magdaléna - ZIMMERMANN, Július: Slovensko-anglická jazyková interferencia v oblasti rytmu. In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Bratislava : Veda, 1999. S. 116.
Ohlas:[4] KRÁĽ, Ábel: Intonácia oznamovacej vety. In: Slovenská reč, roč. 66, 2001, č. 5, s. 277.
Ohlas:[4] BILÁ, Magdaléna: Rhytmic patterning in Slovak speakers' production of English. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied, 2001. S. 88. ISBN 80-968557-2-7.
Ohlas:[4] BUGÁROVÁ, Marta: Intonácia a sémantika vety. Nitra : FF UKF, 2001. S. 131. ISBN 80-8050-.
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba: Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov : Náuka, 2002. S. 110. ISBN 80-89038-15-8.
Ohlas:[4] GREGOVÁ, Renáta: Zvuková analýza fungovania slabiky v médiách. In: O interpretácii masmediálneho textu. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002. S. 67.
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 178.