Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:Netradične o deklinačnom systéme v slovenčine
Zdroj:Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry
Lokácia:Roč. 42, č. 5-6 (1995), s. 136-141
ISSN:1335-2040
Ohlas:[4] Benko, V. a kol.: . In: Počítačové spracovanie slovenského jazyka : časť: morfológia podstatných mien. Bratislava : PF UK, 1998. s. 74.
Ohlas:[4] BALÁŽOVÁ, Ľubica - ZAMBOROVÁ, Marta. Gramatické otázniky v Slovníku súčasného slovenského jazyka. In ŠIMKOVÁ, Mária. Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava : Veda, 2003, s. 213.
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ, Lucia. Pohľad na vývoj opisu deklinácie substantív mužského rodu v slovenských gramatikách. In Varia XI. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 141.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, M., BILÁ, M., TIMKOVÁ, R. Slovník anglických vlastných mien v slovenčine. 1. vyd. Bratislava : Jazykové vydavateľstvo Kniha-spoločník, 2006, s. 84. ISBN 80-8814-47-2.
Ohlas:[4] BALÁŽOVÁ, Ľ., ZAMBOROVÁ, M. Rozšírenie gramatického aparátu substantív v slovníku súčasného slovenského jazyka (súvzťažnosť gramatických údajov a lexikálno-sémantických skupín). In Lexicographica `99 : zborník na počesť Kláry Buzáassyovej. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2001, s. 170.
Ohlas:[4] BENKO, V., HAŠANOVÁ, J., KOSTOLANSKÝ, E. Morfologické údaje o slovenských substantívach na účely algoritmickej analýzy textov. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 1997, roč. 43, č. 5-6, s. 161.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, M., GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, L. Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 150. ISBN 978-80-8068-694-9.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 217. ISBN 978-80-8068-637-6.
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia. Postoje používateľov jazyka k morfologickej variantnosti v slovenčine (úvodné poznámky k dotazníkovému prieskumu). In Varia XVIII : zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.- 5. 12. 2008) [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-08-11], s. 191. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html>
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia. Možnosti spracovania slovenskej morfológie vo forme elektronického slovníka. In Varia XV : zborník materiálov zo XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7.-9.12.2005). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008 [cit. 2010-08-11], s. 172. ISBN 80-89037-04-6.