Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kominarec Igor (33%)
Autor:Podhájecká Mária (33%)
Autor:Ihnacík Jozef (33%)
Názov:Vybrané kapitoly z pedagogiky
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Ohlas:[4] KOVALČÍKOVÁ, Iveta. Pedagogika. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2001, s. 87. ISBN 80-8068-074-4.
Ohlas:[4] KRATOCHVÍLOVÁ, Emília. Voľný čas a výchova. In Transformácia školy v podmienkach pluralitnej spoločnosti. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000, s. 134.
Ohlas:[3] TYRALA, Pawel. Teoria wychowania. Toruň : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2001, s. 165. ISBN 83-7174-796-9.
Ohlas:[3] TYRALA, Pawel. Kierowanie i organizowanie. Rzeszów : Wydawnictwo Oswiatowe FOSZE, 2001, s. 255. ISBN 83-87602-00-0.
Ohlas:[4] KOVALČÍKOVÁ, Iveta. Pedagogika. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2002, s. 111. ISBN 80-8068-138-4.
Ohlas:[3] SAMKO, Emil. Pripravenosť rómskeho dieťaťa zámálo podnetného sociálneho prostredia pre školskú dochádzku. In Identita ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference 5. setkání národnostních menšin, 24. setkání Hnutí R, 10.-11. listopadu 2005 [CD-ROM]. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006, s. 439.
Ohlas:[4] ŠVÁBOVÁ, Božena. Riekanky a detské hry v predprimárnom období. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012, s. 86, 87. ISBN 978-80-8084-858-3.
Ohlas:[4] SOBOTOVÁ, Jarmila et al. Predškolská príprava detí v materskej škole a v rodine. Púchov : Montanex, 2013, s. 257. ISBN 978-80-7225-386-7.
Ohlas:[4] MADZIKOVÁ, A., KANCÍR, J. Didaktika geografie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univezita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, s. 190. ISBN 978-80-555-1500-7.