Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Sičáková Ľuba (100%)
Názov:Štandardizované podoby hydroným z povodia Slanej
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 63, č. 6 (1998), s. 330-337
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Hydronymia povodia Turca. Banská Bystrica : UMB, 2003, s. 158.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Etnické vplyvy na hydronymiu Turca (z hľadiska diachrónie). In Vlastné meno v komunikácii : 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.-7. septembra 2002. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2003, s. 220.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Spracovanie hydronymie Slovenska : (metodické pokyny na spracúvanie projektov Hydronimie Slovaciae). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005, s. 62. ISBN 80-8083-142-6.
Ohlas:[3] CHOMOVÁ, Alexandra. K hydronymii povodia Torysy (k variantnosti a polyonymii v pomenovaní tokov z povodia Torysy). In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky : IV. česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava : sborník příspevků. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 199. ISBN 978-80-7368-779-3.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 87. ISBN 978-80-555-1133-7.