Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (100%)
Názov:Úroveň plaveckých zručností vo vybraných populačných skupinách
Zdroj:Zborník z III. vedeckého seminára "Nové pohľady na teóriu a didaktiku plávania a plaveckých športov"
Vydavateľské údaje:Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1996
Lokácia:S. 27-32
Ohlas:[4] Bence, M.: Vplyv modifikovaného pohybového režimu na plaveckú spôsobilosť študentov TV. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. Prešov : SVS TVŠ, 1997. s. 287.
Ohlas:[4] MERICA, M. Telesná kultúra. Bratislava : STU, 1998. S. 76.
Ohlas:[4] MERICA, M.: Skúsenosti z výučby základného plávania a odporúčania pre prax. In: Zborník Telesná výchova a šport na základných a stredných školách v SR. Trnava : MTF STU, 1999. S. 54.
Ohlas:[4] BENCE, M., MERICA, M., HLAVATÝ, R. Plávanie. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2005, s. 197.
Ohlas:[4] ZUSKOVÁ, Klaudia et al. Osobnosť športovca z pohľadu vybraných oblastí psychológie a športu. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2010, s. 230. ISBN 978-80-555-0134-5.