Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belej Michal (100%)
Názov:Telesný a pohybový profil 14-ročnej mládeže východoslovenského regiónu
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1996
Rozsah:65 s.
ISBN:80-85668-29-7
Ohlas:[4] BENCE, Ladislav: Vplyv inovovaných učebných osnov na pohybovú výkonnosť 10-14 ročných dievčat v B. Bystrici. In: Antropomotorika. Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. S. 97.
Ohlas:[4] PUSKAJLER, Peter: Úroveň všeobecnej motorickej výkonnosti 11-14 ročných pretekárov v jude. In: Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe", Prešov 6. mája 1999. Prešov : PU, 1999. S. 96.
Ohlas:[3] TUREK, Milan: The factor structure of motor performance and physical development of primary school children. In: Pohyb a zdraví. Olomouc : Palacký University, 1999. S. 534.
Ohlas:[4] OLEJÁR, K. - KALETA, M.: Telesný vývin a motorická docilita detí predškolského veku. In: Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe", Prešov 6. mája 1999. Prešov : PU, 1999. S. 106.
Ohlas:[3] TUREK, Milan - HORVÁTH, Rudolf: Motion performance and physical development of children in the age of 7 to 10. In: 6th Sport Kinetics Conference `99. Ljubljana : University of Ljubljana, 1999. S. 390.
Ohlas:[4] SÝKORA, František: Školská telesná výchova v Slovenskej republike po roku 1989 a jej ďalšie perspektívy. In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. S. 187.
Ohlas:[3] TUREK, Milan: The Structure of Motoric Performance 6 and 10-year-old Children. In: Sport Kinetics `97. Hamburg : Czwalina, 1998. S. 213.
Ohlas:[4] KASA, Július: Športová antropomotorika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 198. ISBN 80-968252-3-2.
Ohlas:[4] TUREK, Milan: Dynamika pohybovej výkonnosti a telesného vývinu v mladšom školskom veku. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 37.
Ohlas:[4] HUSOVSKÁ, Libuša - HUSOVSKÁ, Dagmar: Telesný vývin a pohybová výkonnosť 7 - 10 ročných žiakov ZŠ Drienov. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 164.
Ohlas:[4] KASA, Július: Športová kinantropológia. Bratislava : FTVŠ UK, 2001. S.103. ISBN 80-968252-8-3.
Ohlas:[3] BRTKOVÁ, Mirianna - BEBČÁKOVÁ: Fyziologická účinnosť pohybových činností na hodinách telesnej výchovy na strednej škole v Prešove. In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné záteže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 52.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho školského veku. Prešov : Prešovská univerzita, 2001. S. 122. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[3] HORVÁTH, Rudolf: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť žiakov mladšieho školského veku v okrese Snina. In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné záteže. Gaudeamus : Hradec Králové, 2000. S. 61.
Ohlas:[3] KASA, J.: Vývoj športovej antropomotoriky vo svete a na Slovensku. In: Stav a vývoj antropomotoriky v České a Slovenské republice. Olomouc : UP, 2002. S. 39.
Ohlas:[4] MĚKOTA,K.: Čtyřicet let vývoje antropomotoriky v Československu, pětatřicet let antropomotoriky na Univerzitě Palackého v Olomouci. In: Stav a vývoj antropomotoriky v České a Slovenské republice. Olomouc : UP, 2002. S. 15.
Ohlas:[4] KASA, Július: Športová antropomotorika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. S. 198. ISBN 80-968252-3-2.
Ohlas:[4] TUREK, Milan: Somatický vývin a pohybová výkonnosť 7-10 ročných detí. In: Acta Paedagogicae. Annus 2. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. S. 156.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Dynamika zmien niektorých somatických a motorických predpokladov u študentov učiteľstva pre I. stupeň ZŠ. Prešov : ManaCon, 2002. S. 84. ISBN 80-89040-16-0.
Ohlas:[4] ČILLÍK, Ivan - ROŠKOVÁ, Miroslava: Rozdiely v atletickej výkonnosti žiačok základných škôl v meste a na vidieku v Banskobystrickom kraji. In: Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia. Banská Bystrica : FHV UMB, 2002. S. 64.
Ohlas:[4] JANČOKOVÁ, Ľudmila - KREMNICKÝ, Juraj - MISÁROŠOVÁ, Martina - MIŠUROVÁ, Daniela - KOMPÁN, Jaroslav: Telesný a funkčný rozvoj žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji. In: Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia. Banská Bystrica : FHV UMB, 2002. S. 18.
Ohlas:[4] KASA, Július. Diagnostika pohybových predpokladov v športe. 1. vyd. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2003, s. 60.
Ohlas:[4] Športové záujmy žiakov a učiteľov 1.stupňa základných škôl a ich somatická a funkčná charakteristika. 1. vyd. Banská Bystrica : PF UMB, [2003], s. 105.
Ohlas:[4] BARTÍK, Pavol - HRČKA, Jozef - ADAMČÁK, Štefan - ROZIM, Robert - KOLLÁR, Rastislav. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť žiakov na 1. stupni základných škôl v stredoslovenskom regióne. In Telesná výchova & šport, 2004, roč. 14, č. 1, s. 13.
Ohlas:[3] SUCHOMEL, Aleš. Somatická charakteristika dětí školního věku s rozdílnou úrovní motorické výkonnosti. [1. vyd.]. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004, s. 113.