Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (100%)
Názov:Prognózovanie v športe
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Rozsah:107 s.
ISBN:80-88697-31-X
Ohlas:[3] Tilinger, P. - Kovář, K.: Prognóza vývoje mužské atletiky ve světe v letech 2000-2008. In: Tělesná výchova a sport mládeže. 1998, 8, č. 2-3.. s. 44.
Ohlas:[3] GREGOR, Martin et al.: Relation of handball players' performance to their overall skills and their quickness. In: Movement Coordination in Team Sport Games and Martial Arts. Academy of Physical Education in Warsaw : Warsawa, 1998. S. 41-43. - ISBN 83-909395-1-7.
Ohlas:[4] Felix, K.: . In: Základy teórie športového tréningu. Nitra : PF UMB, 1997. s. 97.
Ohlas:[4] Felix, K.: . In: Základy teórie športového tréningu. Nitra : PF UMB, 1997. s. 98.
Ohlas:[4] Felix, K.: . In: Základy teórie športového tréningu. Nitra : PF UMB, 1997. s. 106.
Ohlas:[4] Merica, M.: Výučba plávania, telesný rovoj a zdatnosť žiakov základných škôl. In: Racionalizačné prvky vo výučbe a športovej príprave v plávaní. Trnava : MfT STU, 1997. s. 30.
Ohlas:[4] Merica, M.: Overenie niektorých testov Eurofit u vysokoškolskej populácie. In: Vedecké práce MfT STU. Trnava : MfT STU, 1997. s. 367.
Ohlas:[4] Glesk, P. - Merica, M.: Plavecká výkonnosť, rýchlosť reakcie, výbušná sila dolných končatín podľa veku detí, mládeže a seniorov. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. Prešov : SVS TVŠ, 1997. s. 123.
Ohlas:[4] Stejskal, T. - Lukácz, V.: Intuitívny a racionálny výber talentov do vyšších foriem plaveckej prípravy. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. Prešov : SVS TVŠ, 1997. s. 322.
Ohlas:[3] Volkov, E. L.: . In: Teorija sportivnoj sposobilosti. Kijiv : [s.n.], 1997. s. 126.
Ohlas:[4] FEČ, Karol et al.: Rozvoj motorických schopností 8-ročných detí a ich vplyv na motorickú docilitu v gymnastike v triede s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže, Prešov 7.-9. novembra 1996, Slovakia / uspor. Milan Turek. č. 4 (1997), s. 295-300. - ISBN 80-88885-02-7.
Ohlas:[4] Viviami, F. - Gallo, P. G.: Morphology of male circum pubertal cross. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže. Prešov : SVS TVŠ, 1997. s. 374.
Ohlas:[3] Belej, M. - Feč, K.: Dynamika zmien koordinačných schopností 8-9-ročných s rozšíreným vyučovaním TV. In: Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha : FTVŠ UK, 1997. s. 462.
Ohlas:[4] Merica, M. a kol.: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť študentov 1. ročníka MfT STU Trnava. In: CO-MAT-TECH `97. Trnava : MfT STU, 1997. s. 323.
Ohlas:[4] ZRUBÁK, Anton et al.: Vedy o športe.
Ohlas:[4] FEČ, K.: Telesný a pohybový rozvoj detí v triedach s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. In: Identifikácia a rozvoj pohybových schopností detí a mládeže. Prešov : Prešovská univerzita, 1999. S. 5.
Ohlas:[4] FEČ, K.: Telesný a pohybový rozvoj detí v triedach s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. In: Identifikácia a rozvoj pohybových schopností detí a mládeže. Prešov : Prešovská univerzita, 1999. S. 67.
Ohlas:[4] RUŽBARSKÝ, Pavel et al.: Antropometrické a funkčné ukazovatele primárneho plaveckého výberu. In: Zborník referátov z 3. celoštátnej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe" dňa 6. mája 1997. Banská Bystrica : Regionálna vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1997. S. 16.
Ohlas:[4] RUŽBARSKÝ, Pavel: Vplyv neštandardných cvičení na plaveckú výkonnosť primárneho výberu. In: Zborník referátov zo 4. celoštátnej konferencie ŠVK "Vedy o športe". Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 1998. S. 165.
Ohlas:[4] BENCE, M. Hodnotenie plavckej spôsobilosti a plaveckej výkonnosti vysokoškolákov. In: Acta Universitatis Matthiae Belli. 1999, 2, s. 146.
Ohlas:[4] MERICA, M. Telesná kultúra. Bratislava : STU, 1998. S. 76.
Ohlas:[3] KOVÁŘ, Karel: Prognózování vývoje mužských atletických výkonů na OH, MS. In: Spoločenské problémy kinantropologie. Praha : FTVS UK, 2000. S. 55.
Ohlas:[4] MAJHEROVÁ, Mária - RUŽBARSKÝ, Pavel: Využitie prostriedkov MS Excelu na prognózovanie v športových vedách. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, roč. 34, 2000, s. 12.
Ohlas:[3] MĚKOTA, K.: Čtyřicet let vývoje antropomotoriky v Československu, pětatřicet let antropomotoriky na Univerzite Palackého v Olomouci. In: Stav a vývoj antropomotoriky v České a Slovenské republice. Olomouc : UP, 2002. S. 19.
Ohlas:[4] FEČ, Karol - FEČ, Rastislav. Prognózovanie výkonnosti v akrobatických skokoch v športovej gymnastike na základe biomechanickej analýzy techniky odrazu. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD/ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 70.
Ohlas:[3] ČEPIČKA, Ladislav. Modely teorie položkových odpovědí v diagnostice motoriky člověka. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003, s. 155.
Ohlas:[4] KASA, Július: Športová antropomotorika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. ISBN 80-968252-3-2. S. 207.
Ohlas:[4] BENCE, Matej - DOMANICKÝ, Peter: Pohybový a denný režim vrcholového plavca, jeho vplyvu na športový výkon. In: Vrcholový športový výkon a spôsob života. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2000. S. 7.
Ohlas:[4] MORAVEC, Roman a kol. Teória a didaktika športu. 1. vyd. Bratislava : FVTŠ UK, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2004, s. 207.
Ohlas:[3] HLAVATÁ, P. Současné přístupy v prognozování vývoje růstu výkonnosti v atletice. In Konference plná barev : sborník z mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004, s. 129.
Ohlas:[3] HLAVATÁ, P. Přístupy a možnosti prognozování individuálního růstu výkonnosti v atletice. In Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa : mezinárodní vědecká konference, 24.-25. června 2004, Česká republika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004, s. 128.
Ohlas:[3] MĚKOTA, K., CUBEREK, R. Pohybové dovednosti - činnosti - výkony. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007, s. 157.
Ohlas:[4] BROĎÁNI, Jaroslav. Prognóza výkonov ženských atletických disciplín v Slovenskej republike. In Antropomotorika 2007 [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 21.