Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Mikuš Milan (35%)
Autor:Belej Michal (30%)
Autor:Veľký Dušan (35%)
Názov:Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť 13 - 14-ročnej mládeže v SR
Zdroj:Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Lokácia:Roč. 8, No. 2-3 (1998), s. 18-20
Ohlas:[4] BENCE, Ladislav: Vplyv inovovaných učebných osnov na pohybovú výkonnosť 10-14 ročných dievčat v B. Bystrici. In: Antropomotorika. Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. S. 98.
Ohlas:[4] MAJERSKÝ, Oto: Predstava tvorby spoločných učebných osnov z telesnej výchovy pre žiakov v základných a stredných školách. In: Telesná výchova a šport na základných a stredných školách v SR. Bratislava : STU, 1999. S. 36.
Ohlas:[4] VALENTÍK, Radoslav: Hodnotenie motorickej pripravenosti 13 - 15 ročných chlapcov v rámci záujmového krúžku posilňovania na ZŠ. In: Zborník referátov z VI. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie konanej dňa 3. mája 2000 na FTVŠ UK v Bratislave. Bratislava : UK, 2000. S. 15.
Ohlas:[3] SUCHOMEL, Aleš. Somatická charakteristika dětí školního věku s rozdlílnou úrovní motorické výkonnosti. [1. vyd.]. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004, s. 120.