Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Slančová Daniela (50%)
Autor:Sokolová Miloslava (50%)
Názov:Jazykové prostriedky s vokatívnym exponentom v súčasnej slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 63, č. 4 (1998), s. 210-220
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana: Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Prešov : Náuka, 2001. S. 104. ISBN 80-89038-05-0.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Viera. Súčasná podoba sotáckych nárečí v komunikácii obyvateľov severovýchodného Zemplína. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 239.
Ohlas:[4] MIECZKOWSKA, Halina. Przyczyny zaniku form wolacza (w ujeciu slowako-polskim). In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica LVI. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 119.
Ohlas:[4] KUPCOVÁ, Jana. Oslovenie ako prejav fatickej funkcie v komunikácii. In Ľuba Sičáková: Slovo o slove [8] : zborník prác Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Náuka, 2002, s. 39.
Ohlas:[4] ONDRÁČKOVÁ, Zuzana. Detské slová v operačných komunikačných aktoch. In Varia XIII : zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 3.-5.12.2003). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 100.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Viera. Sotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a nivelizácie. 1. vyd. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2010, s. 154. ISBN 978-80-8084-549-0.
Ohlas:[3] OLCHOWA, Gabriela. System adresatywny jezyka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku. Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 232. ISBN 978-80-7435-709-1.