Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BEF
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Kódové ilustrácie ako súčasť vizuálneho média v procese poznávania : (teoretické východiská)
Zdroj:Úloha výtvarnej výchovy v príprave učiteľa na 1. stupni základnej školy : zborník príspevkov z konferencie
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, Katedra výtvarnej výchovy, 1998
Lokácia:S. 51-55
ISBN:80-8055-117-0
Ohlas:[6] GERO, Š. Konferencia o výtvarnej výchove. In Pedagogické rozhľady. 1998, roč. 7, č. 3, s. 35.
Ohlas:[4] ŠKVAREKOVÁ, Mária. Využitie pracovného zošita pri plnení vyýchovnovzdelávacích cieľov galérie a školy. In Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, ISSN 1335-1605. 2011, roč. 16, č. 3-4, s. 22.