Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Dudinský Vladislav (50%)
Autor:Roháč Ján (50%)
Názov:K environmentálnej výchove
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1996
Rozsah:90 s.
Ohlas:[4] Terek, J. - Vostal, Z.: . In: Základy ekológie a vybrané kapitoly environmentalistiky. Prešov : FHPV PU, 1998. s. 151.
Ohlas:[4] ROHÁČ, Ján: Základy štátneho (ústavného) práva. Prešov : ManaCon, 1999. S. 147. ISBN 80-85668-78-5.
Ohlas:[4] TEJ, Juraj: Problém financovania verejných statkov. In: Spoločnosť a občan v horizonte 21. storočia. Prešov : ManaCon, 1999. S. 42.
Ohlas:[4] FEDURCOVÁ, Bronislava: Právne aspekty ochrany zdravia občana SR. In: Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti. 1. Prešov : ManaCon, 2000. S. 186.
Ohlas:[4] PIRČ, Ján: Ekologická záťaž a ekologická politika. In: Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti. 1. Prešov : ManaCon, 2000. S. 124.
Ohlas:[4] ROHÁČ, Ján: Právo na slobodný prístup k informáciám. Prešov : FHPV, 2000. S. 47. ISBN 80-88885-94-9.
Ohlas:[4] FEDURCOVÁ, Bronislava: Životné prostredie a právo. In: Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti. II. Prešov : ManaCon, 2001. S. 144.
Ohlas:[4] MELKUSOVÁ, Helena - EŠTVANOVÁ, Renáta: Enviromentálne aspekty sociálneho života spoločnosti. In: Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti. II. Prešov : ManaCon, 2001. S. 154.
Ohlas:[4] UVÁČKOVÁ, S., FANČOVIČOVÁ, J. Implementácia environmentálnej výchovy v predmete biológia v nižšom sekundárnom vzdelávaní III (7. ročník biológie). In Biológia, ekológia, chémia : časopis pre školy, ISSN 1338-1024. 2010, roč. 14, č. 3, s. 23.
Ohlas:[4] MIŇOVÁ, M., SOKÁČOVÁ, I. Názory učiteľov materských škôl na environmentálnu výchovu. In Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ľudstva optikou detí predškolského veku : zborník z vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012, s. 88. ISBN 978-80-555-0704-0.