Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Pavelka Jozef (100%)
Názov:Stav v uplatňovaní nových učebných osnov technickej výchovy na ZŠ v okrese Prešov
Zdroj:Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica, 8.-9. septembra 1998
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998
Lokácia:S. 40-43
ISBN:80-85162-98-9
Ohlas:[4] BÁNESZ, Gabriel - LUKÁČOVÁ, Danka. K otázkam vyučovania techniky na 2. st. základnej školy. In Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti. Nitra : UKF, 2004, s. 284.
Ohlas:[3] LUKÁČOVÁ, Danka. Štandardy ako prostriedok zvýšenia efektívnosti vyučovacieho procesu. In Technika - informatyka - edukacja. Tom V : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej. Rzeszow : Uniwersytet Rzeszowski, 2006, s. 85.
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, D., BÁNESZ, G. Premeny technického vzdelávania. [1. vyd.]. Nitra : Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2007, s. 91. ISBN 978-80-8094-136-9.
Ohlas:[4] BÁNESZ, G., LUKÁČOVÁ, D. Premeny technického vzdelávania. In Technické vzdelávanie a aplikovaný výskum = Technical education and application research : vedecká monografia z príspevkov 24. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, Velká Lomnica, 2. - 3. september 2008. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, 2008, s. 21. ISBN 978-80-8083-719-8.
Ohlas:[1] HAŠKOVÁ, A., LUKÁČOVÁ, D. Assessment of the innovated state educational program impact on technology literacy of lower secondary education pupils (ISCED2). In AD ALTA : journal of interdisciplinary research, ISSN 1804-7890. 2019, vol. 9, no. 1, s. 96.