Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Liptáková Ľudmila (100%)
Názov:Tvorenie neuzuálnych názvov miesta v hovorených prejavoch
Zdroj:Slovo o slove : spravodajca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných a prírodných vied
Lokácia:č. 4 (1998), s. 7-10
ISBN:80-88885-43-4
Ohlas:[2] SIČÁKOVÁ, Ľuba. Životné jubileum docentky Ludmily Liptákovej. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 3-4, s. 247.
Ohlas:[2] OLOŠTIAK, Martin. Výskum slovenskej slovotvorby v poslednom štvrťstoročí. II. časť. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2015, roč. 80, č. 1-2, s. 32.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 77. ISBN 978-80-555-1133-7.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Z dejín derivatologického bádania v slovakistike. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 72. ISBN 978-80-555-1406-2.