Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Liptáková Ľudmila (100%)
Názov:Komunikačno-pragmatická dimenzia okazionalizmov v hovorených prejavoch
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 63, č. 1 (1998), s. 30-38
Ohlas:[4] Furdík, J.: O slovotvorných výskumoch na fakultách PU. In: Prešovská univerzita. 1998, 2, č. 7.. s. 11.
Ohlas:[4] FURDÍK, Juraj. Život so slovotvorbou a lexikológiou. 1. vyd. Košice : Vydavateľstvo LG, 2005, s. 312.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. O individualizačnej motivácii lexikálnych jednotiek. In Slovo - tvorba - dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 83. ISBN 978-80-224-1107-3.
Ohlas:[4] BÖHMEROVÁ, Ada. Blending as lexical amalgamation and its onomatological and lexikographical status in English and in Slovak. Bratislava : ŠEVT, a.s., 2011, s. 150. ISBN 978-80-8106-062-8.
Ohlas:[2] SIČÁKOVÁ, Ľuba. Životné jubileum docentky Ludmily Liptákovej. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 3-4, s. 247.
Ohlas:[4] PALKOVÁ, Lenka. Terminologická poznámka o pomenovaní výsledku univerbizácie. In Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu, ISSN 0023-5202. 2015, roč. 49, č. 3, s. 155.