Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 1998
Rozsah:183 s.
ISBN:80-967602-3-8
Ohlas:[6] FORDINÁLOVÁ, Eva: Sústredný pohľad do problematiky detskej literatúry. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1999, 45, č. 5-6, s. 188-189.
Ohlas:[6] TKÁČIKOVÁ, Eva: Rázcestie a scestie literárnej vedy. In: Literika. 1999, 4, č. 2, s. 47-48.
Ohlas:[6] HLEBOVÁ, Bibiána: Do pozornosti učiteľom i študentom. In: Prešovská univerzita. 1999, 3, č. 5-6, s. 10.
Ohlas:[6] ONDRÁŠ, Miloš: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. In: Bibiana. 1999, 6, č. 1-2, s. 42-45.
Ohlas:[6] BOGNÁROVÁ, Iveta: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. In: Slovenská literatúra. 1999, 46, č. 1, s. 73-75.
Ohlas:[6] HLEBOVÁ, Bibiána: Kontexty vývinu a žánrov modernej detskej literatúry. In: Romboid. 1999, 34, č. 5, s. 71-73.
Ohlas:[4] MATHAUSER, Zdeněk: Závěřečné slovo k mezinárodní literárněvědné konferenci Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. In: Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 1999. S. 215.
Ohlas:[4] KOPÁL, Ján: Hodnotový a poetologický prínos modernej prózy pre mládež. In: Literika. 1999, 4, č. 4, s. 28.
Ohlas:[5] URBANOVÁ, Svatava: Kontexty badatelského zájmu. In: Elán : príloha Slovenských listov. 1999, 5, č. 11, s. 8.
Ohlas:[5] SIEGLOVÁ, Naděžda: Slovenské literární kontexty. In: Ladění. 1998, 3 (8), č. 4, s. 25-26.
Ohlas:[4] VITÉZOVÁ, Eva: Historická próza v slovenskej literatúre pre deti a mládež v 2. polovici 20. storočia. In: Literatúra pre deti a mládež v procese. 2. Nitra : UKF, 1999. S. 100.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Literárna veda, literárna výchova a literatúra pre deti a mládež v súčasnosti. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 46, 2000, č. 9-10, s. 291.
Ohlas:[6] GERMUŠKOVÁ, Marta: Odporúčame pre učiteľov literatúry. In: Slovo o slove, roč. 6, 2000, s. 51-52.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Literárna veda deväťdesiatych rokov a literatúra pre deti a mládež. In: Literatúra pre deti a mládež v procese. 2. Nitra : UKF, 1999. S. 185.
Ohlas:[6] HLEBOVÁ, Bibiána: Slovenská detská literatúra v priestore a čase. In: Slovo o slove, roč. 6, 2000, s. 56-58.
Ohlas:[3] TOMAN, Jaroslav: Trivialita a kýč v české poezii pro děti. In: Proměny literatury pro mládež - vstup do nového tisíciletí. Brno : Masarykova univerzita, 2000. S. 27.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Miniatúry a reflexie. Prešov : Náuka, 2000. S. 41, 54, 69, 70, 75, 82, 92, 101, 112, 120, 127, 139, 140, 148, 159, 174. ISBN 80-968202-9-X.
Ohlas:[4] VITÉZOVÁ, Eva: Historická próza pre mládež po roku 1945. In: Bibiana, roč. 8, 2001, č. 2, s. 64.
Ohlas:[4] SLIACKY, Ondrej: Jubilejné želanie. In: Bibiana, roč. 8, 2001, č. 2, s. 3.
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav: Uměleckonaučná literatura pro děti jako genotypový problém v novodobé české a slovenské teoretické reflexi. In: Žánrové kontexty v literatúre pre mládež. Prešov : Náuka, 2001. S. 81.
Ohlas:[4] JACKANIN, Ivan: Slovacka diťača literatura v ukrajinskomu perekladi. In: Dukľa, roč. 49, 2001, č. 5-6, s. 49.
Ohlas:[3] ŽEMBEROVÁ, Viera: Humor v stratégii autora (Poznámky k morfológii autorskej rozprávky). In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Humor ve světě dětí. Ostrava : PdF OU, 2001. S. 29.
Ohlas:[3] ŽEMBEROVÁ, Viera: Hra ako nástroj a význam stratégie prozaického textu (Interpretačné možnosti). In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi. Ostrava : PdF OU, 2002. S. 16.
Ohlas:[3] DOLINSKÁ, Eva: Interpretácia umeleckého textu Vincenta Šikulu cez prizmu hudby. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi. Ostrava : PdF OU, 2002. S. 53.
Ohlas:[3] ZACHOVÁ, Alena: Literárněvědné novinky z Prešovské univerzity. In: Češtinár, roč. 12, 2002, č. 3, s. 95.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana. O vyučovaní frazeológie na 1. stupni základnej školy. In Slovo o slove [9] : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : PF PU, 2003, s. 109.
Ohlas:[4] ONDRÁŠ, Miloš. Problém zvaný Jaroslava Blažková. In Bibiana, 2004, roč. 11, č. 1, s. 33.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Kontinuita a kontext textu. 1. vyd. Prešov : Náuka, 2004, s. 368, 378.
Ohlas:[3] TOMAN, Jaroslav. Literární adaptace lidové pohádky (Vývojové kontury žánru v 19. a 20. století). In Cesty současné literatury pro děti a mládež. Slavkov u Brna : Bedřich Maleček BM Typo, 2005, s. 66.
Ohlas:[3] MIKULÁSOVÁ, Andrea. Kinder-und Jugendliteraturforschung in der Slowakei. In Kinder-und Jugendliteraturforschung 2005/2006 mit einer Gesamtbibliografie der Veröffentlichungen des Jahres 2005. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006, s. 93.
Ohlas:[4] LOBOVÁ, Andrea. Fenomén parodizácie v rozprávkovej tvorbe Ľubomíra Feldeka. In Slovo o slove [12] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Peagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2006, s. 196.
Ohlas:[4] LOBOVÁ, Andrea. Parodizácia folklórneho modelu rozprávky v autorskom rozprávkovom cykle o Osmijankovi. In Slovo o slove [13] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2007, s. 69. ISBN 978-80-8068-646-8.
Ohlas:[3] ŽEMBEROVÁ, Viera. Keď text, tak aký? Keď čitateľ, tak čoho?. In Současnost literatury pro děti a mládež : Liberec 16.-17. března 2006. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006, s. 56. ISBN 80-7372-139-2.
Ohlas:[3] LOBOVÁ, Andrea. Parodická deštrukcia v autorskej rozprávke Ľubomíra Feldeka. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : komunikace jako klíč k dětem a mládeži : sborník příspěvků z odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace PdF OU 15. a 16. listopadu 2007. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007, s. 36. ISBN 80-7368-4912-1.
Ohlas:[3] PRÍHODOVÁ, Edita. Július Satinský deťom. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : komunikace jako klíč k dětem a mládeži : sborník příspěvků z odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace PdF OU 15. a 16. listopadu 2007. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007, s. 43, 46. ISBN 80-7368-4912-1.
Ohlas:[3] ŽEMBEROVÁ, Viera. Sonda do genológie a poetiky (prózy) pre mladých čitateľov. In Cesty současné literatury pro děti a mládež : nová jména v české a slovenské literatuře pro děti a mládež. Slavkov u Brna : Bedřich Maleček BM Typo, 2008, s. 60. ISBN 978-80-903707-6-0.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána. Rómska literatúra pre deti a mládež v literárnohistorickom prehľade. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2009, roč. , č. 1, s. 27.
Ohlas:[4] TRUBÍNIOVÁ, Valentína et al. Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2007, s. 883. ISBN 978-80-8084-162-1.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána. Rómska identita (romipen) v rómskych rozprávkach (paramisa). [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 127. ISBN 978-80-555-0168-0.
Ohlas:[4] ŠIMONOVÁ, Brigita. dedičstvo ľudovej rozprávky v súčasnej literatúre. In Rozprávkové dedičstvo : 180. výročie narodenia P. Dobšinského : zborník z konferencie. Rožňava : Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, 2008, s. 71. ISBN 978-80-968947-9-6.
Ohlas:[4] HRAŠKOVÁ, Mariana. Literatúra bez hraníc : (alebo Na margo slovinsko-slovenských medziliterárnych vzťahov). In Literatúra pre deti - Literatúra bez hraníc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2011, s. 47. ISBN 978-80-558-0015-8.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Literatúra bez hraníc a žáner za hranicou. In Literatúra pre deti - Literatúra bez hraníc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2011, s. 26. ISBN 978-80-558-0015-8.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Žáner v pohybe - pohyby žánru. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 25. ISBN 978-80-555-0536-7.
Ohlas:[3] ČÍŽIKOVÁ, Zuzana. Podoby a premeny poézie pre deti (na príklade tvorby M. Babinku, J. Tušiaka a P. Mučajiho). In 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine : zborník prác z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Novom Sade 16. októbra 2015. Nový Sad : Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2017, s. 199. ISBN 978-86-915255-3-8.