Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Ilustrácia a názornosť : teoretické východiská
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita Pedagogická fakulta, 1998
Rozsah:188 s.
ISBN:80-88697-40-9
Ohlas:[6] Rakúsová, G.: Ilustrácia slúži knihe. In: Sme na východe. 1998, 6 a 51, č. 282.. s. 3.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, G.: Ilustrácia ako literárno-výtvarný žáner. In: Originál. 1999, 6, č. 1-2, s. 5.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, G.: Ilustrácia ako literárno-výtvarný žáner. In: Originál. 1999, 6, č. 3, s. 6.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, G.: Ilustrácia slúži knihe. In: Učiteľské noviny. 1999, 49, č. 5, s. 12.
Ohlas:[6] (bk): Názornosť ilustrácie. In: Prešovský denník. 1999, 1, č. 33, s. 8.
Ohlas:[4] VOJČÍKOVÁ, Alica: Úvahy o podobách sprostredkovania umeleckého diela s prihliadnutím na školskú prax. In: Príprava učiteľov - elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2000. S. 459.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Alena: "Klebeta" o typografickej úprave textu. In: Učiteľské noviny, roč. 51, 2001, č. 19, s. 4.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Alena: "Klebeta" o typografickej úprave textu. In: Slovo o slove, roč. 7 (2001), s. 102.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Alena. Umelecká ilustrácia v detskej literatúre ako rekvizita na vyučovaní výtvarnej výchovy. In Naša škola, 2003, roč. 6, č. 6, s. 25.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Anna. Umelecká ilustrácia v literatúre pre deti a mládež ako rekvizita zvýhodnenia edukácie na 1. stupni ZŠ. In Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 26.-27.6.2002. Prešov : PF PU, 2003, s. 520.
Ohlas:[4] UBERMAN, Marta. Wychowanie przez sztuke obraz w edukacji przedszkolnej i uczesnoczkolnej. In Príprava učiteľov elementaristov a multikultúrny priestor : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 22.-23.6.2005. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 530.
Ohlas:[3] UBERMAN, Marta. Ksiazka ilustrowana dla dzieci. Obraz, figuracja, ilustracja. In Kultura, literatura i sztuka w edukacji jezykowej w swietle badan empirycznych. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 230, 441.
Ohlas:[4] UBERMAN, Marta. Wychowanie plastyczne w polskich szkolach ogólnoksztalcacych. Tradycje a wspólczesnosc. In Škola očami dnešného sveta : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Prešov 29.-30. júna 2005. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 68.
Ohlas:[4] UBERMAN, Marta. An adult in the world of art. In Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzináronou účasťou [online]. Prešov : Prešovská univerzita, 2006 [cit. 2007-06-27], s. 41. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Kredatus1/index.htm>
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ-NIKOLOVOVÁ, Alena. Aleník o ilustráciách [online]. [cit. 2007-10-05]. Dostupný na internete <http://www.alenikoilustracii.estranky.cz/stranka/literatura>
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Alena. Umelecká ilustrácia: hodnotové a estetické aspekty ilustrácie pre deti a mládež a recepčné kompetencie detí. In Zlo v kontexte súčasných socio-kultúrnych premien : (zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 19.10.-20.10.2006 v Prešove). Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 196.
Ohlas:[3] UBERMAN, Marta. Edukacja estetyczna w koncepcjach andragogicznych. In Edukacja i animacja spoleczno-kulturalna doroslych (diagnoza - potrzeby - prognozy). Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowkiego, 2007, s. 432.
Ohlas:[3] STASZEWSKA, Marzena. Szkolne konkursy plastyczne rekompensata braku lekcji plastyki w liceum ogólnoksztalcacym. In Nauczyiel wobec wczesnej edukacji dzieci. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 213. ISBN 978-83-7338-327-2.
Ohlas:[3] UBERMAN, Marta. Dziecko w swiecie sztuki. Wychowanie przez plastyke w edukacji zintegrowanej (Próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia). In Nauczyiel wobec wczesnej edukacji dzieci. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 197. ISBN 978-83-7338-327-2.
Ohlas:[3] SEDLÁKOVÁ, Alena. Umelecká ilustrácia v literatúre pre deti ako nástroj edukácie a rozvoja detských kompetencií. In Musica viva in schola XX : [sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 209, řada hudebně výchovná č. 20]. Masarykova univerzita : Brno, 2007, s. 116. ISBN 978-80-210-4445-6.
Ohlas:[3] PIWOWARSKA, Ewa. Ilustracja a wazne i trudne tematy w ksiazkach dla dzeci. Warszawa : Wydawnictwo Sim, 2012, s. 195. ISBN 978-83-928305-4-2.
Ohlas:[4] BILANČÍKOVÁ, Tatiana. osobitosti kontextov detskej recepcie ilustrácií - kvalitatívna analýza. In Sociálne a politické analýzy : interaktívny vedecký časopis pre sociologické, psychologické, politické a metodologické otázky [online], ISSN 1337-555. 2009 [cit. 2013-08-05], roč. 3, č. 1, s. 450. Dostupný na internete <http://sapa.ff.upjs.sk/casopisy/38-casopis-archiv-do-2012/14-2009/16-c-1.html>
Ohlas:[3] PIVOVARSKAJA, Eva. Ispoľzovanie iljustracij i kartinok učiteľjami sistemy načaľnogo obrazovanija. In Aktuaľnyje voprosy povyšenija kvalifikacii pedagogičeskich i rukovodjaščich rabotnikov sfery obrazivanija goroda Moskvy. Moskva : Institut dopolniteľnogo obrazivanija GBOU VPO MGPU, 2013, s. 252. ISBN 978-5-91730-196-9.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Alena. Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko - poetologické východiská pre edukáciu detí umeleckou ilustráciou na 1. stupni základnej školy. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2014-07-29], s. 162. ISBN 978-80-555-0859-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Sedlakova1>