Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Liptáková Ľudmila (50%)
Autor:Kesselová Jana (50%)
Názov:Komunikačné cvičenia zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník základnej školy
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Ohlas:[4] Tibenská, E. a kol.: Cvičebnica : slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1998. s. 41.
Ohlas:[4] Tibenská, E. a kol.: Cvičebnica : slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1998. s. 42.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana: Rozviazané jazýčky. Prešov : Náuka, 1999. S. 34. ISBN 80-968202-0-6.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana: Postoje učiteľov ku komunikačnému vyučovaniu. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 46, 2000, č. 5-6, s. 184.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana: Postoje učiteľov ku komunikačnému vyučovaniu. In: Príprava učiteľov - elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2000. S. 214.
Ohlas:[3] PALENČÁROVÁ, J., ŠEBESTA, K. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha : Portál, 2006, s. 99.