Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.001618
Kategória:N/A
Autor:Sabolová Oľga (100%)
Názov:Oslovovanie v slovenčine
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, D., SOKOLOVÁ, M. 1998. Jazykové prostriedky s vokatívnym exponentom v súčasnej slovenčine. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 1998, roč. 63, č. 4, s. 210.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana 1999. Komunikačné bariéry pri osvojovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. In Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica : UMB, 1999, s. 160.
Ohlas:[4] RUŠČÁK, František 2002. Štylistika epištolárnych textov. Prešov : Náuka, 2002, s. 79. ISBN 80-89038-13-1.
Ohlas:[4] BALÁŽ, Peter 2004. Výrazové prostriedky honoratívu v modlitbách a piesňach Katolíckej cirkvi. In Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. 2004, roč. 4, č. 2-3, s. 161.