Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Substantíva v komunikácii : (na materiáli spontánneho dialógu detí)
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 63, č. 5 (1998), s. 272-279
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana: Detská reč a komunikačné vyučovanie slovenského jazyka. In: Slovo o slove, roč. 7, 2001, s. 69.
Ohlas:[4] PIROHOVÁ, Anna: Komunikačné cvičenia v slovenskom jazyku na 1. stupni základnej školy. In: Slovo o slove, roč. 7 (2001), s. 92.
Ohlas:[3] PALENČÁROVÁ, J., ŠEBESTA, K. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunkačních dovedností na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha : Portál, 2006, s. 98.
Ohlas:[3] HÁJKOVÁ, Eva. Komunikační činnosti a jejich cíle : (z hlediska vyučování mateřskému jazyku na 1. stupni základních škol). Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2008, s. 133. ISBN 2008978-80-7290-364-1.
Ohlas:[3] PALECSKOVÁ, Dana. Zmeny v metodologickom prístupe k morfológii slovenského jazyka po pragmaticko-komunikačnom obrate. In Slavica Iuvenum XII : mezinárodní setkání mladých slavistů pořádané pod záštitou Slavistické společnosti Franka Wollmana. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2011, s. 51. ISBN 978-80-7368-637-6.