Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Od ortofónie ku komunikácii
Zdroj:Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry
Lokácia:Roč. 44, č. 7-8 (1998), s. 223-229
ISSN:1335-2040
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana: Postoje učiteľov ku komunikačnému vyučovaniu. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 46, 2000, č. 5-6, s. 184.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana: K základným pojmom komunikačného vyučovania. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 47, 2001, č. 9-10, s. 289.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, Jana - LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o počúvaní a písaní. 1. vyd. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004, s. 93.
Ohlas:[3] JANÁKOVÁ, Lýdia. Koncepcie vyučovania materinského jazyka na 1. stupni základnej školy. In Slovenčina v menšinovom prostredí. Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006, s. 322.
Ohlas:[3] PALENČÁROVÁ, J., ŠEBESTA, K. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunkačních dovedností na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha : Portál, 2006, s. 98.
Ohlas:[4] GREGOROVÁ, I., GONDOVÁ, D., HINCOVÁ, K. et al. Návrh kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 153. ISBN 978-80-89225-29-3.
Ohlas:[4] PALENČÁROVÁ, J., BAJZÍKOVÁ, V. Rozcvičme si jazýčky... : prípravné cvičenia na nácvik ústnych jazykových prejavov. 1. vyd. Bratislava : Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2006, s. 77. ISBN 80-968664-9-4.
Ohlas:[3] JANÁKOVÁ, Lýdia. Jazyková hra v procese komunikácie. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi : sborník příspevků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace KČJL PdF OU 22. listopadu 2002. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002, s. 77. ISBN 80-7042-246-7.
Ohlas:[3] PALENČÁROVÁ, Jana. O komunikačnom vyučovaní slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ. In Komenský : časopis pro učitele základní školy. 2002, roč. 127, č. 2, s. 16.