Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Hochmuth Zdenko (33%)
Autor:Madziková Alena (33%)
Autor:Matlovič René (33%)
Názov:Vlastiveda Prešova
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Rozsah:83 s.
ISBN:80-7097-293-9
Ohlas:[4] IŠTOK, Róbert: Humánnogeografický polohový potenciál Prešova v historickogeografickom kontexte. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy XXIX. Folia geographica 1. 29, 1 (1998), s. 145-154. - ISBN 80-88885-39-6.
Ohlas:[4] KANCÍR, Ján et al.: Základy didaktiky vlastivedy. Prešov : FHPV PU, 1999. S. 130. ISBN 80-88722-57-8.
Ohlas:[4] SLAVÍK, Vladimír: Moje krajské mesto. In: Geografická olympiáda. 30. ročník, roč. 30, 2001, s. 13.
Ohlas:[4] MUŠINKOVÁ, Mária: Uplatnenie regionálnych prvkov v pestovateľských prácach na 1. stupni ZŠ. In: Regionálna výchova a škola: zborník príspevkov z vedeckej konferencie 13.9.2002. Banská Bystrica : UMB, 2002, s. 112.
Ohlas:[3] MIŠČÍKOVÁ, Bibiana. Perspektívy rozvoja aktívneho cestovného ruchu v meste Prešov. In Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj : aktuální problémy cestovního ruchu [online]. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013 [cit. 2013-08-02], s. 174. ISBN 978-80-87035-70-2. Dostupný na internete <https://www.vspj.cz/soubory/download/id/2051>
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, J., TOMČÍKOVÁ, I., LUKÁČOVÁ, A. Trávenie voľného času obyvateľmi Košíc v nákupných centrách ako nový druh víkendového cestovného ruchu. In Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Podhájska : Východoslovenská agentúra pre rozvoj, 2012, s. 86. ISBN 978-80-89608-06-5.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, J., ŠVORC, B. Geografická analýza vybraných zložiek krajiny (prípadová štúdia mesta Prešov). In Mladá veda [online], ISSN 1339-3189. 2014 [it. 2015-06-10], roč. 2, č. 1, špec. vyd. s. 9. Dostupný na internete <http://www.mladaveda.sk/casopisy/03/03_2014_01.pdf>
Ohlas:[1] MITRÍKOVÁ, J., ŠENKOVÁ, A., ANTOLÍKOVÁ, S. Application of the huff model of shopping probality in the selected stores in Prešov (Prešov, the Slovak Republic). In Geographica Pannonica, ISSN 0354-8724. 2015, vol. 19, no. 3, s. 120.