Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Dzurovčin Ladislav (100%)
Názov:Príspevok k poznaniu procesov a časového priebehu zarovnania v Slovenských Karpatoch - ich vzťah k neotektonickým fázam a paleogeografickému vývoju v Paratethýde
Ohlas:[4] HARČÁR, Ján. Pozícia Nízkych Beskýd v morfoštruktúrnom pláne slovenských Karpát. In Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy XXIX. Folia geographica. 1998, roč. 29, č. 1, s. 113-125. ISBN 80-88885-39-6.