Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Darák Milan (100%)
Názov:Štruktúra záujmových aktivít detí a mládeže vo voľnom čase
Ohlas:[4] Hroncová, J.: K niektorým charakteristikám alkoholovej delikvencie mladistvých v rokoch 1987-1996. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Humanistický zborník AFPh UP 6/88. 1998.. s. 404.
Ohlas:[4] Hroncová, J.: Špecifiká alkoholovej delikvencie mladistvých v rokoch 1987-1996. In: Mládež a spoločnosť. 1998, 4, č. 1, s. 27.
Ohlas:[4] DAŇO, Juraj: Špecifický spôsob života rómskych detí. In: SOBIHARDOVÁ, Ľubica: Quo vadis výchova...?. Iuventa : Bratislava, 1998. S. 239-243.
Ohlas:[4] HRONCOVÁ, Jolana: Socializácia osobnosti a výchova. In: Výchova vo voľnom čase a podnety k činnosti klubov malých debrujárov v školách a školských zariadeniach. Šaľa : Asociácia malých debrujárov, 1999. S. 15.
Ohlas:[4] SUKUBA, Dušan: Desať ročníkov časopisu Pedagogická revue (1. časť). In: Pedagogická revue, 52, 2000, č. 4, s. 309.
Ohlas:[3] HRONCOVÁ, Jolana: Možnosti primárnej prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže vo voľnom čase. In: Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 144.
Ohlas:[4] KUDRIOVÁ, Viera. Kultúrno-umelecké aktivity v humanizácii školského systému na 1. stupni ZŠ s dôrazom na spevácke činnosti. In Pedagogika voľného času - teória a prax : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v dňoch 25.-26. októbra 2007 pri príležitosti 15. výročia obnovenia pôsobnosti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod záštitou rektora Trnavskej univerzity a dekana Pedagogickej fakulty TU. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2008, s. 331. ISBN 978-80-8082-171-5.
Ohlas:[4] JURAŠKOVÁ, Ž., BARTÍK, P. Svalová nerovnováha a jej ovplyvňovanie v rámci školskej telesnej výchovy. In Telesná výchova a šport. 2008, roč. 18, č. 1, s. 10.