Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Šebeň Vladimír (100%)
Názov:Od údivu k poznávaciemu záujmu : (vybrané kapitoly z didaktiky fyziky)
Vydavateľské údaje:Prešov : Manacon, 1998
Rozsah:63 s.
ISBN:80-85668-67-X
Ohlas:[4] ŠTERBÁKOVÁ, Katarína: O nových metódach v prírodovednom vzdelávaní. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis : humanitné vedy. 1999, 1, s. 56.
Ohlas:[4] ŠTERBÁKOVÁ, Katarína. Ku komunikačnej kompetencii žiakov základnej školy v prírodovedných predmetoch. In Komunikácia a text. Prešov : Náuka, 2003, s. 270.
Ohlas:[3] ŠTERBÁKOVÁ, Katarína. Využitie informačno-komunikačných technológií vo výučbe fyziky. In Trendy technického vzdělávání 2005. Praha : Votobia, 2005, s. 398.
Ohlas:[4] FAZEKAŠOVÁ, Danica et al. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 280.
Ohlas:[4] DEMEKOVÁ, Ľudmila. Fyzika a očakávania žiakov 6. ročníka. In Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia : zborník pri príležitosti svetového roku fyziky z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 112.
Ohlas:[4] FAZEKAŠOVÁ, D., DARGOVÁ, J. Projektová výučba a tvorivá kooperácia. 1. vyd. Prešov : Lana, 2005, s. 137.
Ohlas:[4] ŠEBEŇOVÁ, Iveta. Poznávací záujem a rozvíjanie poznávacích schopností v technickej výchove. In Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka : zborník. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 1998, s. 169.
Ohlas:[3] ŠEBEŇOVÁ, Iveta. Aktivizácia poznávacieho procesu žiakov základnej školy v technickej výchove. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech : sborník I. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1999, s. 257.
Ohlas:[4] SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M., HOLEC, S. K problematike používania simulácií vo fyzikálnom vzdelávaní. In Záujmová činnosť žiakov stav, problémy, trendy : zborník z konferencie, Prešov, 27.-28. november 2008 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky, 2009 [cit. 2009-04-22]. ISBN 978-80-8068-961-2.
Ohlas:[4] ŠEBEŇOVÁ, Iveta. Podnety k zvyšovaniu záujmu žiakov o poznávanie v prírodovednom a technickom vzdelávaní. In Prírodné vedy, vzdelávanie a spoločnosť [CD-ROM]. Prešov : Slovenská fyzikálna spoločnosť, Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV v Prešove, 2015, s. 193. ISBN 978-80-971450-4-0.
Ohlas:[3] ŠTERBÁKOVÁ, K., ZENTKOVÁ, M. Tvorba a realizácia prírodovených pásiem a jednoduchých experimentov pre neformálne vzdelávanie. In Vybrané aspekty pedagogickej profesie [CD-ROM]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 401. ISBN 978-80-555-1973-9.