Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Pavúk Andrej (100%)
Názov:K problematike konzumácie alkoholických nápojov u vysokoškolákov
Zdroj:Protialkoholický obzor
Lokácia:Roč. 29, č. 1 (1994), s. 15-25
Ohlas:[4] SCHNITZEROVÁ, E., OROSOVÁ, O. Postoje budúcich učiteľov k vstupným drogám. In Pedagogická revue. 1998, roč. 50, mim. č. s. 73.
Ohlas:[4] TURČEK, M. Požívanie návykových látok študentmi stredných škôl. In Alkoholizmus a drogové závislosti. 1998, roč. 33, č. 5, s. 292.