Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Kontexty umeleckej ilustrácie
Vydavateľské údaje:Prešov : Cuper, 1996
Ohlas:[6] Husárová, E.: O kontextoch umeleckej ilustrácie. In: Nové slovo. 1997, 7, č. 41.. s. 19.
Ohlas:[6] Rakúsová, G.: Michal Tokár: Kontexty umeleckej ilustrácie. In: Originál. 1997, 4, č. 10.. s. 6.
Ohlas:[6] Janči, Z.: Kritický zápisník O umeleckej ilustrácii. In: Múzy v škole. 1998, 3, č. 1.. s. 17-18.
Ohlas:[4] Tropp. S.: . In: Abeceda písma. Banská Bystrica : Metodické centrum, 1998. s. 32.
Ohlas:[6] MLYNKA, Michal: Michal Tokár: Kontexty umeleckej ilustrácie. In: Euroreport. č. 4 (1998), s. 14.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Alena: Pohľad na ilustráciu v detskej literatúre ostatného storočia. In: Príprava učiteľov - elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2000. S. 421.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Alena: "Klebeta" o typografickej úprave textu. In: Učiteľské noviny, roč. 51, 2001, č. 19, s. 4.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Alena: "Klebeta" o typografickej úprave textu. In: Slovo o slove, roč. 7 (2001), s. 101.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Alena. Umelecká ilustrácia v slovenskej literatúre po roku 1989. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 90. rokov 20. storočia. Prešov : Náuka, 2004, s. 208.
Ohlas:[4] UBERMAN, Marta. Wychowanie przez sztuke obraz w edukacji przedszkolnej i uczesnoczkolnej. In Príprava učiteľov elementaristov a multikultúrny priestor : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 22.-23.6.2005. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 530.
Ohlas:[3] UBERMAN, Marta. Ksiazka ilustrowana dla dzieci. Obraz, figuracja, ilustracja. In Kultura, literatura i sztuka w edukacji jezykowej w swietle badan empirycznych. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 441.
Ohlas:[4] BILANČÍKOVÁ, Tatiana. Projekcia kontextov recepcie ilustrácií do výtvarnej činnosti detí. In Predškolská výchova. 2007, roč. 61, č. 3, s. 17.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ-NIKOLOVOVÁ, Alena. Aleník o ilustráciách [online]. [cit. 2007-10-05]. Dostupný na internete <http://www.alenikoilustracii.estranky.cz/stranka/literatura>
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Alena. Umelecká ilustrácia: hodnotové a estetické aspekty ilustrácie pre deti a mládež a recepčné kompetencie detí. In Zlo v kontexte súčasných socio-kultúrnych premien : (zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 19.10.-20.10.2006 v Prešove). Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 196.
Ohlas:[3] STASZEWSKA, Marzena. Szkolne konkursy plastyczne rekompensata braku lekcji plastyki w liceum ogólnoksztalcacym. In Nauczyiel wobec wczesnej edukacji dzieci. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 213. ISBN 978-83-7338-327-2.
Ohlas:[3] UBERMAN, Marta. Dziecko w swiecie sztuki. Wychowanie przez plastyke w edukacji zintegrowanej (Próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia). In Nauczyiel wobec wczesnej edukacji dzieci. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 197. ISBN 978-83-7338-327-2.
Ohlas:[3] SEDLÁKOVÁ, Alena. Umelecká ilustrácia v literatúre pre deti ako nástroj edukácie a rozvoja detských kompetencií. In Musica viva in schola XX : [sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 209, řada hudebně výchovná č. 20]. Masarykova univerzita : Brno, 2007, s. 116. ISBN 978-80-210-4445-6.
Ohlas:[3] UBERMAN, Marta. Z historii szkolnictwa pedagogicznego w Polsce. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 176. ISBN 978-83-7338-470-5.
Ohlas:[3] URBANOVÁ, Svatava. Figury a figurace : studie o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2010, s. 158. ISBN 978-80-7368-859-2.
Ohlas:[4] ŠVEC, Andrej. Za plotom arzenálu "tradičnej" ilustrácie. Poznámky k počítačovej ilustrácii vo svetle BIB. In Zborník Medzinárodné sympózium BIB 2011. Bienále ilustrácií Bratislava 2011. Bratislava : Bibiana, 2011, s. 43. ISBN 978-80-89154-34-0.
Ohlas:[3] PIWOWARSKA, Ewa. Ilustracja a wazne i trudne tematy w ksiazkach dla dzeci. Warszawa : Wydawnictwo Sim, 2012, s. 195. ISBN 978-83-928305-4-2.
Ohlas:[4] BILANČÍKOVÁ, Tatiana. osobitosti kontextov detskej recepcie ilustrácií - kvalitatívna analýza. In Sociálne a politické analýzy : interaktívny vedecký časopis pre sociologické, psychologické, politické a metodologické otázky [online], ISSN 1337-555. 2009 [cit. 2013-08-05], roč. 3, č. 1, s. 450. Dostupný na internete <http://sapa.ff.upjs.sk/casopisy/38-casopis-archiv-do-2012/14-2009/16-c-1.html>
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Alena. Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko - poetologické východiská pre edukáciu detí umeleckou ilustráciou na 1. stupni základnej školy. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2014-07-29], s. 161. ISBN 978-80-555-0859-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Sedlakova1>
Ohlas:[4] PAULĎUROVÁ, Daniela. Ilustrácia vydaní rozprávkových diel Pavla Dobšinského. In Knižnica [online], ISSN 1336-0965. 2009 [cit. 2016-05-19], roč. 10, č. 3, s. 45. Dostupný na internete <http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2009/marec/36.pdf>
Ohlas:[4] CAPEK, Slavomír. Funkcie a edukačné aspekty architektonického motívu chalupy v ilustráciách Vincenta Hložníka k zamagurským rozprávkam. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2016, roč. 4, č. 2, s. 65.
Ohlas:[4] DROPPOVÁ, G., VALACHOVÁ, D. Výtvarné umenie v materskej škole. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2011 [cit. 2017-05-11], s. 108. ISBN 978-80-8052-530-9. Dostupný na internete <http://www.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/valachova_droppova.pdfhttp://www.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/valachova_droppova.pdf>
Ohlas:[4] CAPEK, Slavomír. Prvky fantastiky vo výtvarnom vyjadrení priestoru a architektonického motívu v ilustráciách Petra Uchnára (ku knihe Jonathana Swifta Gulliverove cesty)!. In Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017, s. 211. ISBN 978-80-555-1769-8.
Ohlas:[3] KLIMEŠ, Jan. Hledání významu v umělecké narativní ilustraci. 1. vyd. Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzit, 2015, s. 267. ISBN 978-80-210-8059-1.
Ohlas:[4] GAL DRZEWIECKA, Iveta. Pôvodné ilustrácie v slovenských prekladoch zahraničnej literatúry pre deti a mládež od 60. rokov minulého storočia po súčasnosť. In Text a ilustrácia v prekladovej tvorbe pre deti a mládež na Slovensku : (od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 245. ISBN 978-80-555-1958-6.