Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Antoničová Irena (50%)
Autor:Kominarec Igor (50%)
Názov:Pedagogicko-psychologické aspekty prípravy budúcich učiteľov v oblasti prevencie drogových závislostí
Zdroj:Quo vadis výchova...? : zborník z teoreticko-metodického seminára na tému Primárna prevencia drogových závislostí
Vydavateľské údaje:Bratislava : Iuventa, 1997
Lokácia:S. 120-122
ISBN:80-88893-15-1
Ohlas:[4] Darák M.: Projekt štúdia pedagogiky so zameraním na prevenciu sociálno-patologických javov. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis : sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. 1998.. s. 490.
Ohlas:[4] Schnitzerová E. - Orosová O.: Postoje budúcich učiteľov k vstupným drogám. In: Pedagogická revue. 1998, 50, mimoriadne číslo.. s. 73.
Ohlas:[4] KONČEKOVÁ, Ľuba - KUBÁNI, Viliam: Úloha učiteľa v oblasti prevencie drogových závislostí. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : FHPV, 2001. S. 401.
Ohlas:[4] KONČEKOVÁ, Ľuba: Drogová problematika učňovskej mládeže. Prešov : Náuka, 2001. S. 131. ISBN 80-89038-11-5.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Výchova k zdraviu a prevencia drogových závislostí. Prešov : FHPV PU, 2002. S. 110. ISBN 80-8045-271-7.