Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Pastoračná odpoveď Cirkvi na súčasnú krízu manželstva : pastoračná štúdia v kontexte Cirkvi na Slovensku
Vydavateľské údaje:Krakow : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, [2008]
Rozsah:283 s.
ISBN:978-83-7438-183-3
Ohlas:[4] PAĽA, Gabriel. Komparácia vyučovania mediálnej výchovy vo vybraných krajinách a na Slovensku. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2009, roč. 11, č. 1, s. 141.
Ohlas:[4] KRUNKOVÁ, Alena. Ústavno-právna koncepcia manželstva v Slovenskej republike. In Manželstvo v kánonickom práve : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 12. marca 2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 166. ISBN 978-80-969953-5-6.
Ohlas:[4] LIPTÁK, Richard. Rodina ako dôležitý subjekt pastorácie. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2009, roč. 11, č. 2, s. 300.
Ohlas:[4] ČITBAJ, František. Konkordát a moderný štát. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2009, roč. 11, č. 2, s. 214.
Ohlas:[4] PAĽA, Gabriel. Mediálna výchova v kontexte rodinnej katechézy. In Rodina ako systém - rodina ako pacient. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 172. ISBN 978-80-555-0117-8.
Ohlas:[4] SLIVKOVÁ, Martina. Skauting ako nápomocný prvok rodinnej výchovy. In Metódy hodnotenia v rodine a hodnotová orientácia detí : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára 5.11.2009 [CD-ROM]. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 116. ISBN 978-80-555-0100-0.
Ohlas:[4] HOSPODÁR, Michal. Modlitba ako liek pre katolíkov, čo žijú v nesviatostnom manželstve. In Teologický časopis, ISSN 1336-3395. 2010, roč. 8, č. 1, s. 90.
Ohlas:[4] KUBÍK, Ferdinand. Teologický pohľad na voľný čas. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 66. ISBN 978-80-555-0019-5.
Ohlas:[3] PAĽA, Gabriel. Mediálna výchova ako aktuálna výzva. In Roczniki teologiczno-pastoralne 2. Limanowa : MM Limanowa, 2008, s. 79. ISBN 978-83-923672-5-3.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Manželstvo - spoločenstvo lásky medzi Bohom a ľuďmi. In Zborník teologických štúdií. No. 5. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 96. ISBN 978-80-8068-950-6.
Ohlas:[3] HOSPODÁR, Michal. Pastoračná a duchovná pomoc tým, čo žijú v nesviatočnom manželstve. In Roczniki teologiczno-pastoralne 3. Limanowa : MM Limanowa, 2009, s. 73. ISBN 978-83-923672-6-0.
Ohlas:[4] SLODIČKA, Andrej. Ecumenical dialogue in Slovakia in the context of ecumenism of the catholic church. In E-Theologos : theological revue of Greek Catholic Theological Faculty, ISSN 1338-1350. 2010, vol. 1, no. 1, p. 94. Dostupný na internete <http://versita.metapress.com/content/121799/?p=308190ddc88e4b77a1d1e867f2b2a08d&pi=50>
Ohlas:[4] KOPRIVŇÁKOVÁ, Jana. Kresťanskou výchovou od osoby ku osobnosti. In Súčasné aspekty výchovy a vzdelávania : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie. Košice : VIENALA, 2009, s. 37. ISBN 978-80-89232-65-9.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Duchovná a sociálna starostlivosť o manželov a rodinu podľa pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2010, roč. 12, č. 2, s. 97.
Ohlas:[4] HANOBIK, František. Moderná spoločnosť a kríza rodiny. In Sociálna patológia rodiny : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2011, s. 150. ISBN 978-80-8132-000-2.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Antropologický pohľad Jána Pavla II. na stvorenie muža a ženy. In Sociálno-ekonomické otázky a problémy verejného zdravia obyvateľov východného Slovenska v kontexte člentstva krajiny v Európskej únii I. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, 2011, s. 109. ISBN 978-80-89271-95-5.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Kresťanské manželstvo a rodina - teória a prax. In Studia Aloisiana : vedecké štúdie, recenzie, odborné preklady, správy o vedeckých podujatiach, kresťanská filozofia, náuka o rodine, formácia spoločenstiev, katolícka teológia, ISSN 1338-0508. 2011, roč. 2, č. 1, s. 39.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Ivana. Fenomén neúplnej rodiny. In Introdukcia do vybranej teologickej a religionistickej problematiky : zborník príspevkov z prvej doktorandskej konferencie uskutočnenej dňa 8.6.2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 257. ISBN 978-80-555-0453-7.
Ohlas:[4] DOLINSKÁ, Silvia. Homosexualita a registrované partnerstvá ako problém súčasnej doby. In Mladý človek vo svetle premien. Introdukcia do vybranej teologickej problematiky : zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2012, s. 170. ISBN 978-80-555-0558-9.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Znaky a rituály sprevádzajúce svätý krst a korunovanie manželov vo farnosti Jakubovany. In Znak, symbol a rituál v tradíciách a prejavoch ľudovej zbožnosti : zborník vedeckých (nekonferenčných) štúdií. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s. 203. ISBN 978-80-555-0774-3.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Základy sociálnej a kultúrnej antropológie. 1. vyd. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove, 2012, s. 192. ISBN 978-80-8132-059-0.
Ohlas:[4] VANSAČ, Peter. Hodnota rodiny pre spoločnosť podľa sociálnej náuky Cirkvi. In Rodinná politika na Slovensku a v Európskej únii : zborník z medzinárodnej vedcko-odbornej konferencie. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2012, s. 333. ISBN 978-80-8132-084-2.
Ohlas:[4] DANCÁK, František. Veľké tajomstvo. 2. dopl. vyd. Prešov : Petra, 2014, s. 100. ISBN 978-80-8099-091-6.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Jaromíra. Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium ako výzva pre novú evanjelizáciu súčasnej spoločnosti . Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 113. ISBN 978-80-555-1718-6.
Ohlas:[3] ČANDOVÁ, Zuzana. Preventívny systém v oblasti ochrany inštitútu manželstva. In Collectanea lectionum theologicarum II [CD-ROM]. Warszawa : Wydawnictwo Jednosc w różnorodnosci, 2017, s. 109. ISBN 978-83-947394-4-7.
Ohlas:[4] ČANDOVÁ, Zuzana. Vybrané rizikové faktory ohrozujúce inštitút manželstva a rodiny. In Kríza novodobý fenomén prítomný v tisícich podobách : zborník z doktorandskej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2017, s. 182. ISBN 978-80-555-1847-3.
Ohlas:[4] VANSAČ, P., GUĽAŠOVÁ, M. Reflexia o výchove detí podľa sv. Jána Pavla II. a pápeža Františka. In Theologos : teologická revue Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove, ISSN 1335-5570. 2018, roč. 20, č. 1, s. 225.
Ohlas:[6] VOLKOVÁ, Nikol. Pastoračná odpoveď Cirkvi na súčasnú krízu manželstva. In Acta theologica et religionistica : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-7251. 2018 [cit. 2019-01-09], roč. 7, č. 2, s. 137-138. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR-2-2018.pdf>
Ohlas:[4] VOLKOVÁ, Nikol. Manželstvo a rodina vo vzájomnom dialógu. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 175. ISBN 978-80-555-2248-7.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Jaromíra. Postmoderná spoločnosť ako výzva pre zrod živej viery v kontexte novej evanjelizácie. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 43, 166. ISBN 978-80-555-2249-4.