Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (50%)
Autor:Sokolová Miloslava (50%)
Názov:Výskum podoby hovorenej komunikácie na východnom Slovensku
Zdroj:Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1995
Lokácia:S. 132-143
ISBN:80-224-0160-9
Ohlas:[4] Odaloš, P.: Projekt výskumu súčasnej slovenčiny. In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Bratislava : Veda, 1997. s. 279.
Ohlas:[4] Múcsková, G.: "Normálne" či "po slovensky"?. In: Varia VII. 1998, [7].. s. 13.
Ohlas:[4] URBANCOVÁ, Lujza: Výskum hovorenej podoby slovenčiny v meste. In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela I. Banská Bystrica : UMB, 1999. S. 61.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír: Výskum mestského jazyka - tradície, stav, perspektívy. In: Mesto a jeho jazyk. Bratislava : Veda, 2000. S. 27.
Ohlas:[4] MÚCSKOVÁ, Gabriela: "Normálne" či "po slovensky"? (Používanie nárečia a spisovného jazyka podľa predbežného anketového prieskumu). In: Varia VII. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1998. S. 13.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana: Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Prešov : Náuka, 2001. S. 104. ISBN 80-89038-05-0.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana. Morfológia v komunikácii dieťaťa. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Anna Nagyová, 2003, s. 139.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír. Polemika s polemickými hlasmi o slovenskej sociolingvistike. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 205.
Ohlas:[4] MÚCSKOVÁ, Gabriela. K otázke explanácie variantnosti a interferencie jazykových systémov nárečia a spisovného jazyka v komunikácii. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 234.
Ohlas:[4] RIPKA, Ivor. Aspekty slovenskej dialektológie. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2002, s. 110.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír. Polemic with polemic views of Slovak sociolonguistic. In Skase journal of theoretical linguistics, ISSN 1336-782X. 2007, vol. 4, no. 1, p. 121. Dostupný na internete <http://www.skase.sk/Volumes/JTL08/index.htm>
Ohlas:[4] GUĽOVÁ, Jana. Regionálny výslovnostný variant slovenčiny v Bardejove : prozodické (suprasegmentálne) vlastnosti. In Slovo o slove [13] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2007, s. 146. ISBN 978-80-8068-646-8.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír. Jazyk, veda o jazyku, societa : sociolingvistické etudy. Bratislava : Veda, 2008, s. 293. ISBN 978-80-224-0994-0.
Ohlas:[4] MÚCSKOVÁ, Gabriela. Akomodácia v podmienkach bivarietnej jazykovej komunikácie. In Jazyk a jazykoveda v pohybe : na počeť Slavomíra Ondrejoviča. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008, s. 188. ISBN 978-80-224-1026-7.
Ohlas:[4] JAROŠOVÁ, Alexandra. Lexikálna norma a výkladový slovník. In Slovo - tvorba - dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 207. ISBN 978-80-224-1107-3.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Používanie deklinačného a konjugačného systému v hovorenej podobe jazyka v meste Veľký Krtíš. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. 09. 2009 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 456. ISBN 978-80-8083-960-4.
Ohlas:[4] KRALČÁK, Ľubomír. Dynamika súčasnej slovenčiny : sociolingvistické aspekty dynamiky jazyka. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2009, s. 139. ISBN 978-80-8094-665-4.
Ohlas:[4] VAVRÚŠOVÁ, Barbora. Lexikálna stránka hovorenej podoby jazyka v Trenčíne. In Varia XVII : zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada - Škutovky 7.-9.11.2007). Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010, s. 481. ISBN 978-80-8084-550-6.
Ohlas:[4] BODNÁROVÁ, Martina. Spontánna hovorená komunikácia dospelých na východnom Slovensku cez optiku stratifikácie národného jazyka. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2011 [cit. 2012-04-25], roč. 2, č. 7. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/7_2011/bodnarova.pdf>
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. Slovenské nárečia v súčasnej komunikačnej praxi. In Studia Academica Slovaca 39 : prednášky XLVI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010, s. 213. ISBN 978-80-223-2881-4.
Ohlas:[4] PALKOVÁ, Lenka. Jazyková situácia v obci Kalša. In 7. študentská vedecká konferencia [online]. Prešovská univerzita v Prešove : Prešov, 2012 [cit. 2013-05-14], s. 776. ISBN 978-80-555-0516-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec3>
Ohlas:[4] HOMIŠINOVÁ, Mária. Súčasná socioetnická a jazyková situácia slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku (kompendium teoretických poznatkov a empirických zistení). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [online], ISSN 1335-3608. 2012 [cit. 2013-05-22], roč. 15, č. 1. Dostupný na internete <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/1/5967/>
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Hovorená podoba slovenčiny v mestskom prostredí a stratifikácia slovenského národného jazyka. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 3-4, s. 162.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Hovorená podoba jazyka vo Veľkom Krtíši vs. (ne)konštituovanie hovorovej (hovorenej) slovenčiny. In Nová filologická revue : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, transaltológie a kulturológie, ISSN 1338-0583. 2012, roč. 4, č. 1, s. 59.
Ohlas:[3] GYÖRGI, Ladislav. Socializácia jazyka a vplyv extralingválnych faktorov na hovorenú podobu slovenčiny (teoretické súvislosti v kontexte výskumu mestskej reči vo Veľkom Krtíši). In Slavica Szegediensia VII. : cikk-és tanulmánygyűjtemény, ISSN 1786-4151. Szeged : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2011, s. 58.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Metodicko-technické otázky výskumu hovorenej podoby jazyka na národnostne zmiešanom území. In Mladá veda 2009 : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 213. ISBN 978-80-8083-859-1.
Ohlas:[4] FINDRA, Ján. Program výskumu rečovej praxe v ústnej verbálnej kominikácii. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2007, roč. 72, č. 5, s. 269.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Sociolingvistika - hovorená komunikácia - mestský jazyk (Interdisciplinárne orientované výskumy na Slovensku a v zahraničí). In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belli Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2010, s. 233. ISBN 978-80-557-0038-0.
Ohlas:[3] GYÖRGY, Ladislav. Slovenčina v kontexte slovensko-maďarského bilingvizmu (okres Veľký Krtíš). In Slovakistický zborník 5. Nový Sad : Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2009, s. 52. ISBN 978-86-83535-87-3.
Ohlas:[2] BODNÁROVÁ, Martina. Terminologická reflexia komunikácie v súkromnej sfére vo vzťahu k hovorovému štýlu a jemu blízkym javom - niekoľko úvah a poznámok. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 3-4, s. 185.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Sociolingvistická analýza substantívnych tvarov a ich používanie v juhozápadnom regióne stredného Slovenska. In Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka : zborník príspevkov z konferencie konanej 13. 04. 2010 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2012, s. 103. ISBN 978-80-557-0441-8.
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol. O typológiách stratifikácií jazykov. In Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka : zborník príspevkov z konferencie konanej 13. 04. 2010 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2012, s. 38. ISBN 978-80-557-0441-8.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2013, s. 143. ISBN 978-80-557-0482-1.
Ohlas:[4] HOMIŠINOVÁ, Mária. Bilingválne jazykové správanie slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku v kultúrnom kontexte (empirické výsledky). In Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenčiny. Bratislava : Veda, 2013, s. 189. ISBN 978-80-224-1334-3.
Ohlas:[2] BODNÁROVÁ, Martina. Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2015, roč. 80, č. 3-4, s. 208.
Ohlas:[2] BODNÁROVÁ, Martina. Osobné zámená ja a on v komunikačných súvislostiach. In Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597. 2016, roč. 67, č. 2, s. 107-124.
Ohlas:[4] BOSÁK, Ján. Stratifikácia slovnčiny podľa profesora Horeckého. In Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Horeckého. Bratislava : Veda, 2015, s. 237. ISBN 978-80-224-1181-3.