Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Udelenie čestného titulu "doctor honoris causa" z odboru všeobecná jazykoveda prof. PhDr. Jánovi Horeckému, DrSc., vedeckou radou Univerzity P. J. Šafárika pri príležitosti 35. výročia založenia Univerzity P. J. Šafárika
Ohlas:[4] Dvonč, L.: . In: Slovenskí jazykovedci. Bratislava : Veda, 1997. s. 218.