Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Prozodická sústava slovenčiny
Vydavateľské údaje:Bratislava : Metodicko-výskumný kabinet Československého rozhlasu, 1977
Rozsah:97 s.
Ohlas:[4] Bónová, I.: Intralingválne a paralingválne prvky.... In: Varia VI / zost. Mira Nábělková. 1997.. s. 123.
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela: Základy praktickej rétoriky. Prešov : Náuka, 2001. S. 141. ISBN 80-89038-04-2.
Ohlas:[3] ANOCA, Dagmar Mária: Fonetika a fonológia slovenčiny. Prednášky. Nadlak : Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, 1998. S. 158. ISBN 973-9292-31-3.
Ohlas:[4] BUGÁROVÁ, Marta: Intonácia a sémantika vety. Nitra : FF UKF, 2001. S. 131. ISBN 80-8050-.
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba: Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov : Náuka, 2002. S. 110. ISBN 80-89038-15-8.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin: Transfonemizácia v kontaktovom vzťahu angličtina-slovenčina. In: Jazykovedný časopis, roč. 53, 2002, č. 2, s. 125.
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 176.
Ohlas:[4] FINDRA, Ján. Štylistika slovenčiny. [1. vyd.]. Martin : Osveta, 2004, s. 225.
Ohlas:[3] OLOŠTIAK, Martin. Cudzie propriá v slovenčine z hľadiska vzťahu parole-langue. In Vztah language a parole v perspektivě "interaktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004, s. 16.
Ohlas:[4] BÓNOVÁ, I., GREGOVÁ, R. Kritériá ovplyvňujúce realizáciu kvantity v textoch masmediálnej komunikácie. In Médiá a text. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 322.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Cudzie vlastné mená v médiách. In Médiá a text. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 314.