Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Zvukové ustrojenie vlastného mena a jeho komunikačné súvislosti
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, M. Zvukové ustrojenie logoným. In Varia VI. 1997, s. 150.
Ohlas:[4] IMRICHOVÁ, M. Zvukové ustrojenie logoným. In Varia VI. 1997, s. 151.
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba. Onomastický výskum na Filozofickej fakulte v Prešove. In Slovo o slove. 2001, roč. 7, s. 11.
Ohlas:[4] OLOŠITAK, Martin. Jazykový systém a cudzie antroponymá v slovenčine (na materiáli anglických antroponým). In Jazykovedný časopis. 2001, roč. 52, č. 2, s. 98.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Antroponymia v tvorbe Václava Pankovčína. In Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Prešov : Náuka, 2001, s. 127.
Ohlas:[3] OLOŠTIAK, Martin. Cudzie antroponymá v slovenčine (na materiáli anglických antroponým). In Jazykovědné aktuality. 2001, roč. 38, č. 3, s. 53.