Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:K typologickej charakteristike slovenskej slabiky
Zdroj:Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica XLV
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského, 1997
Lokácia:S. 27-32
ISBN:80-223-1104-9
Ohlas:[3] ŽIGO, Pavol 2001 [cit. 2001-02-14]. Miesto analógie vo vývine slovenčiny. In Eslavística Complutense [online], ISSN 1988-2912. 2001 [cit. 2001-02-14], vol. 1, s. 267. Dostupný na internete <http://www.journals4free.com/link.jsp?l=17304157>
Ohlas:[4] GREGOVÁ, Renáta 2002. Zvuková analýza fungovania slabiky v médiách. In O interpretácii masmediálneho textu. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 67.
Ohlas:[3] ŽIGO, Pavol 2001. Miesto analógie vo vývine slovenčiny. In Eslavística complutense . Madrid : Facultad de Filología Universidad Complutense, 2001, s. 267.
Ohlas:[4] BÓNOVÁ, Iveta 2004. Slabičná segmentácia slov v slovenčine. In Varia XI. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 281.