Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:O znakovosti biblického textu
Zdroj:Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru
Lokácia:Roč. 8, č. 3 (1997), s. 93-100
ISSN:1210-1605
Ohlas:[4] RUŠČÁK, F. 1998. Znaková štruktúra textu rozprávky. In Literatúra pre deti a mládež v procese I. Nitra : UKF, 1998, s. 103.
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol 2002. Dynamika špecifických sfér komunikácie. Banská Bystrica : PF UMB, 2002, s. 158. ISBN 80-8055-631-8.
Ohlas:[4] OČENÁŠOVÁ-ŠTRBOVÁ, Slavomíra 2004. Modlitba v slovenskej literatúre. 1. vyd. Bratislava : Monitor Promotion, 2004, s. 203.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga 2004. Antropokomponéma ako základný kompozičný prvok v štruktúre prózy. In Studia Slovaca : zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2004, s. 159. ISBN 80-8055-948-1.
Ohlas:[4] MIHOKOVÁ, Kristína 2004. Interlinguale Asymmetrie in der Fachsprache. In Zborník príspevkov z konferencie Cudzie jazyky komunikatíne – efektívne – kvalifikovane 20.-21. mája v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika : Košice, 2004, s. 190.
Ohlas:[3] SABOLOVÁ, Oľga 2005. Medzi literárnou vedou, lingvistickou štylistikou a semiotikou. In Jezyk i literatura slowacka w perspektywie slowianskiej : studia slowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej. Kraków : Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego, 2005, s. 268.