Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Z problematiky znakovosti biblického textu
Zdroj:O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 1997
Lokácia:S. 123-134
ISBN:80-967722-0-1
Ohlas:[4] KĽUSKA, Branislav 2001. Performatívnosť biblickej paraboly. In Verbum. 2001, roč. 12, č. 3, s. 20, 27.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga 2004. Antropokomponéma ako základný kompozičný prvok v štruktúre prózy. In Studia Slovaca. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2004, s. 159.
Ohlas:[4] MIHOKOVÁ, Kristína 2004. Interlinguale Asymmetrie in der Fachsprache. In Zborník príspevkov z konferencie Cudzie jazyky komunikatíne – efektívne – kvalifikovane 20.-21. mája v Košiciach. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2004, s. 190.
Ohlas:[4] BLAŽENCOVÁ, Ľubica 2005. Interpretácia vybraných textov spevníka Cantus Catholici. In Studia Academica Slovaca 34 : prednášky XLI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Stimul, 2005, s. 194.
Ohlas:[3] SABOLOVÁ, Oľga 2005. Medzi literárnou vedou, lingvistickou štylistikou a semiotikou. In Jezyk i literatura slowacka w perspektywie slowianskiej : studia slowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej. Kraków : Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego, 2005, s. 268.