Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Slančová Daniela (50%)
Autor:Sokolová Miloslava (50%)
Názov:Výsledky a perspektívy sociolingvistického výskumu prešovských vysokoškolákov : (k jazykovej situácii na východnom Slovensku)
Zdroj:Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1997
Lokácia:S. 213-224
ISBN:80-224-0479-9
Ohlas:[4] PATRÁŠ, V. 1998. Dôstojný príspevok k multidisciplinárnym bádaniam. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 1998, roč. 49, č. 1-2, s. 116-117.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavo 1999. Eugen Pauliny ako sociolingvista. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 1999, roč. 64, č. 2, s. 83.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavo 1999. Spomienka na Jozefa Muránskeho. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 1999, roč. 64, č. 2, s. 122.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír 2000. Od hovoriaceho stroja k sociálnej lingvistike. Bratislava : Veda, 2000, s. 209. ISBN 80-224-0608-2.
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, Jana 2004. Variantnosť v jazyku a variantnosť jazyka. 1. vyd. Nitra : [s.n.], 2004, s. 83.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír 2008. Jazyk, veda o jazyku, societa : sociolingvistické etudy. Bratislava : Veda, 2008, s. 293. ISBN 978-80-224-0994-0.
Ohlas:[4] PAVLÍK, Radoslav 2006. Elements of sociolinguistics. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, s. 277. ISBN 80-223-2112-5.
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia 2011. Niekoľko poznámok o projekte Slovenský jazyk z prvej ruky. In Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 430. ISBN 978-80-555-0335-9.
Ohlas:[4] PALKOVÁ, Lenka 2012 [cit. 2013-05-14]. Jazyková situácia v obci Kalša. In 7. študentská vedecká konferencia [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2013-05-14], s. 776. ISBN 978-80-555-0516-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec3>
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav 2012. Hovorená podoba slovenčiny v mestskom prostredí a stratifikácia slovenského národného jazyka. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 3-4, s. 162.
Ohlas:[4] FINDRA, Ján 2007. Program výskumu rečovej praxe v ústnej verbálnej kominikácii. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2007, roč. 72, č. 5, s. 269.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav 2010. Sociolingvistika - hovorená komunikácia - mestský jazyk (Interdisciplinárne orientované výskumy na Slovensku a v zahraničí). In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belli Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2010, s. 233. ISBN 978-80-557-0038-0.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav 2013. Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2013, s. 143. ISBN 978-80-557-0482-1.
Ohlas:[4] BOSÁK, Ján 2015. Stratifikácia slovnčiny podľa profesora Horeckého. In Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Horeckého. Bratislava : Veda, 2015, s. 237. ISBN 978-80-224-1181-3.
Ohlas:[3] OLCHOWA, Gabriela 2018. System adresatywny jezyka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku. Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 231. ISBN 978-80-7435-709-1.