Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000587
Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Próza a skutočnosť
Vydavateľské údaje:Bratislava : Smena, 1982
Ohlas:[4] GLOCKO, P. ml. 1997. Najjednoduchší príbeh Ivana Horvátha. In Literika. 1997, roč. 2, č. 1-2, s. 29.
Ohlas:[4] MILČÁK, P. 1997. K poetike predmetových postáv v autorskej rozprávke. In Romboid, ISSN 0231-6714. 1997, roč. 32, č. 5-6, s. 64.
Ohlas:[4] GBÚR, Ján 1998. Literatúra v rokoch 1880-1918. In Rukoväť literatúry. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998, s. 54-65. ISBN 80-08-01671-X.
Ohlas:[4] MARČOK, Viliam 1999. Osem otázok doterajšiemu obrazu Mila Urbana. In Literika. 1999, roč. 4, č. 3, s. 36.
Ohlas:[3] 1999. Slovník slovenských spisovateľov. Praha : Libri, 1999, s. 203.
Ohlas:[3] 1999. Slovník slovenských spisovateľov. Praha : Libri, 1999, s. 55.
Ohlas:[4] MILČÁK, Peter 1998. K poetike hrdinstva v čarodejných rozprávkach. In Realizácie textu. 1998, č. 5, s. 51.
Ohlas:[4] PIROŠ, Alexander 1999. Korelácie sujetu a farebnej symboliky témy. In Slovenská literatúra. 1999, roč. 46, č. 3-4, s. 209.
Ohlas:[4] HOCHEL, Braňo 2001. Rozostavaný dom. Interpretácia prózy Alfonza Bednára. In Studia Academia Slovaca, 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : STIMUL, 2001, s. 425.
Ohlas:[4] SOUČKOVÁ, Marta 2001. Personálna téma v prozaickom texte. Prešov : Náuka, 2001, s. 104. ISBN 80-89038-03-4.
Ohlas:[4] KOLI, František 2003. Interpretačné priezory prózy. 1. vyd. Nitra : ASPEKT, 2003, s. 78.
Ohlas:[4] MILČÁK, Peter 2004. V službách zla. In Romboid, ISSN 0231-6714. 2004, roč. 39, č. 5, s. 26.
Ohlas:[4] VANOVIČ, Július 2003. Prozaik proti totalite. 1. vyd. Bratislava : Causa editio, 2003, s. 210, 211.
Ohlas:[4] VANOVIČ, Július 2004. Nedožitá deväťdesiatka a pätnásť rokov od smrti Alfonza Bednára. Očami dobovej kritiky. In Romboid, ISSN 0231-6714. 2004, roč. 39, č. 8, s. 60.
Ohlas:[4] HLEBOVÁ, Bibiána 2005. Ľudo Ondrejov a autorský mýtus. In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Prešove 21.-22. októbra 2004. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 158.
Ohlas:[4] MARČOK, Viliam et al. 2004. Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004, s. 289.
Ohlas:[4] ANDRIČÍK, Marián 2005. Dvojdomosť a umelecký preklad. In Preklad a tlmočenie a jeho didaktická transformácia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 94.
Ohlas:[4] PRUŠKOVÁ, Zora 2006. Skrytá identita "budovateľskej" balady: (Alfonz Bednár: Sklenený vrch). In Slovenská literatúra. 2006, roč. 53, č. 3-4, s. 207.
Ohlas:[4] PRUŠKOVÁ, Zora 2006. Medzi ideológiou a dobrodružstvom: (Rudolf Jašík: Mŕtvi nespievajú). In Slovenská literatúra. 2006, roč. 53, č. 1, s. 9.
Ohlas:[7] SOUČKOVÁ, Marta 2005. Proza o i w przestrzeni. In Tradycja i historia regionów we wspólczesnej literaturze polskiej i slowackiej : materialy z konferencji - Krosno, 7 wrzesnia 2005. Krosno : Krosnienska Biblioteka Publiczna, 2005, s. 76-88.