Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Rakús Stanislav (100%)
Názov:Poetika prozaického textu : (látka, téma, problém, tvar)
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1995
Rozsah:118 s.
ISBN:80-220-0652-1
Ohlas:[4] Valcerová, A.: Intertextualita v románe Rudolfa Slobodu Jeseň. In: Realizácie textu. 4. 1997, [4].. s. 50.
Ohlas:[4] Milčák, P.: K poetike animálnych postáv v autorskej rozprávke. In: Realizácie textu. 4. 1997, [4].. s. 63.
Ohlas:[4] Součková, M.: Komické a lyrické prvky pri modelovaní personálnej témy.... In: Realizácie textu. 4. 1997, [4].. s. 57.
Ohlas:[4] Činčurová, X.: Priestor v epike. In: Slovenská literatúra. 1997, 44, č. 5.. s. 326.
Ohlas:[4] Součková, M.: O mlčaní a hovorení v prozaických textoch J. C. Hronského. In: Biografické štúdie. 24. 1997, 24.. s. 72.
Ohlas:[4] Sabolová, O.: Funkcia rámcových komponém vo vybraných prózach J. C. Hronského. In: Biografické štúdie. 24. 1997, 24.. s. 78.
Ohlas:[4] Šárik, Ľ.: . In: Dramatické meditácie : súzvuky tvorivosti 3. Bratislava : Národné osvetové centrum, 1997. s. 81.
Ohlas:[4] GBÚR, Ján: Hviezdoslav a česká poézia.
Ohlas:[3] SABOLOVÁ, Oľga: K prekladu rámcových častí Urbanovej novely Za vyšným mlynom do poľštiny. In: Studia slawistyczne. nr 17 (1998), s. [221]-228. - ISBN 83-7052-896-1.
Ohlas:[3] SABOLOVÁ, Oľga: K prekladu rámcových častí Urbanovej novely Za vyšným mlynom do poľštiny. In: Studia slawistyczne. nr 17 (1998), s. [221]-228. - ISBN 83-7052-896-1.
Ohlas:[3] SABOLOVÁ, Oľga: K prekladu rámcových častí Urbanovej novely Za vyšným mlynom do poľštiny. In: Studia slawistyczne. nr 17 (1998), s. [221]-228. - ISBN 83-7052-896-1.
Ohlas:[3] SABOLOVÁ, Oľga: K prekladu rámcových častí Urbanovej novely Za vyšným mlynom do poľštiny. In: Studia slawistyczne. nr 17 (1998), s. [221]-228. - ISBN 83-7052-896-1.
Ohlas:[3] SABOLOVÁ, Oľga: K prekladu rámcových častí Urbanovej novely Za vyšným mlynom do poľštiny. In: Studia slawistyczne. nr 17 (1998), s. [221]-228. - ISBN 83-7052-896-1.
Ohlas:[4] Jančovič, I.: Teoretická a literárnokritická aktivita Dominika Tatarku v prvej polovici 40. rokov. In: Romboid. 1998, 33, č. 7.. s. 15.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana: Problém a tvar v Šikulovej próze pre mládež. In: ČERVEŇÁK, Andrej: Život a dielo Vincenta Šikulu. Spolok slovenských spisovateľov : Nitra, 1998. S. 109-115. - ISBN 80-8061-017-7.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga: Kompozičné a sémantické súvzťažnosti umeleckej prózy. Prešov : Náuka, 1999. S. 121. ISBN 80-967602-7-0.
Ohlas:[4] GBÚR, Ján: [Posudky recenzentov]. In: SABOLOVÁ, Oľga: Kompozičné a sémantické súvzťažnosti umeleckej prózy. Prešov : Náuka, 1999. 2 a 3 str. obálky.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana: [Posudky recenzentov]. In: SABOLOVÁ, Oľga: Kompozičné a sémantické súvzťažnosti umeleckej prózy. Prešov : Náuka, 1999. 3 str. obálky.
Ohlas:[4] KOPÁL, Ján: Próza a poézia pre mládež. Nitra : Enigma, 1997. S. 289. ISBN 80-85471-48-5.
Ohlas:[4] PETRUSOVÁ, Dana: K poetike románovej tvorby Hermanna Kanta. Prešov : ManaCon, 1999. S. 116. ISBN 80-85668-81-5.
Ohlas:[3] Slovník slovenských spisovateľov. Praha : Libri, 1999. S. 476.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga: Kompozičné iniciály a kódy v čarodejných rozprávkach. In: Realizácie textu. 1998, 5, s. 46.
Ohlas:[4] HIMIČ, Peter: Akustické kódy v literárnom texte. In: Slovenské divadlo. 1999, 47, č. 2-3, s. 232.
Ohlas:[4] VALCEROVÁ, Anna: Text ako inšpirácia. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2000. S.108. ISBN 80-8068-025-6.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana: Estetické modely slovenskej literatúry pre deti a mládež. In: Bibiana, roč. 7, 2000, č. 1-2, s. 8.
Ohlas:[4] JANČOVIČ, Ivan: Funkcia vstupných a záverečných častí v kompozícii prozaického textu. In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela I. Banská Bystrica : UMB, 2000. S. 165.
Ohlas:[4] ŠVEC, Viktor: Milorad Pavic - jeho model románu. In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela I. Banská Bystrica : UMB, 1999. S. 233.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana: Základné teorémy literárnovedného výskumu literatúry pre deti a mládež. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis. Studia Philologica, Annus VII, 2000, s. 25.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga: Tvarovo-významové súvzťažnosti umeleckej prózy. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis. Studia Philologica, Annus VII, 2000, s. 34.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana: Fenomén strachu v slovenskej literatúre pre deti a mládež. In: Slovo o slove, roč. 6, 2000, s.26-32.
Ohlas:[4] ŠABÍK, Vincent: Štruktúra zmyslu - zmysel štruktúry. In: O interpretácii umeleckého textu 19. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1998. S. 54.
Ohlas:[4] OBERT, Viliam: Segmentácia literárneho textu a jej (didaktické) úrovne. In: Vnútrotextové priestory textu v literatúre pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 2001. S. 225.
Ohlas:[4] RUŠČÁK, František: Reflexie o interpretácii umeleckého textu. In: Vnútrotextové priestory textu v literatúre pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 2001. S. 45.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga: Preklady Švantnerovej novely Aťka do poľštiny. In: Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2000. S. 122.
Ohlas:[4] SOUČKOVÁ, Marta: Personálna téma v prozaickom texte. Prešov : Náuka, 2001. S. 104. ISBN 80-89038-03-4.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga: Niektoré kompozičné osobitosti v Hviezdoslavovej krátkej epike s biblickými motívmi. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Studia Philologica, Annus VIII, 2001, s. 136.
Ohlas:[3] SABOLOVÁ, Oľga: Ku kompozícii Hviezdoslavovej krátkej epiky. In: Slovakistika v Poľsku. Kraków : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2001. S. 43.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Martina: Komunikačná interakcia postáv v poviedke V. Pankovčína zasadiť ananás (bude to pekný pohreb). In: Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Prešov : Náuka, 2001. S. 132.
Ohlas:[4] MIHALKOVÁ, Gabriela: Prerušená komunikácia v románoch V. Pankovčína K-85 a R. Slobodu KRV. In: Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Prešov : Náuka, 2001. S. 114.
Ohlas:[4] PARILÁKOVÁ, Soňa: Od rozprávania k poviedke, od púťových zázrakov k tajomnu života, sna a smrti. In: Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Prešov : Náuka, 2001. S. 103.
Ohlas:[4] KUŠNÍR, Jaroslav: Kontúry postmodernizmu v románe Václava Pankovčína K-85 (Príbeh o prerušenej mravčej ceste). In: Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Prešov : Náuka, 2001. S. 44.
Ohlas:[4] HOLÝ, Jiří: Romány Živý bič na úsvite v českých souvislostech. In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 6, s. 478.
Ohlas:[4] ANDRIČÍK, Marián: Hranice interpretácie v procese prekladu. In: RAK, roč. 7, 2002, č. 11-12, s. 89.
Ohlas:[3] HOLÝ, Jiří: Možnosti interpretace. Olomouc : Periplum, 2002. S. 284. ISBN 80-86624-02-1.
Ohlas:[3] MALINOVSKÁ-ŠALAMONOVÁ, Zuzana. Le ®mouvement de refluxŻ du roman francais contemporian. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. L 24. Brno : Masarykova univerzita, 2003, s. 91.
Ohlas:[4] HUDYMAČ, Martin. K permanentnej ceste ku kolapsu? In Romboid, 2003, roč. 38, č. 5-6, s. 95.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga. Ku kompozícii prózy Ladislava Balleka Kraj za vinicami. In Studia Academica Slovaca. 32. Bratislava : Stimul, 2003, s. 61.
Ohlas:[4] KRNOVÁ, Kristína. Maršalova dcéra. In Slovenská literatúra, 2004, roč. 51, č. 2, s. 102.
Ohlas:[4] GERMUŠKOVÁ, Marta. Duchovné motívy a symboly v prózach Zuzany Kuglerovej-Kozičovej. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 90. rokov 20. storočia. Prešov : Náuka, 2004, s. 51.
Ohlas:[4] ČINČUROVÁ, Xénia. Epické podoby priestoru. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2004, s. 125.
Ohlas:[4] ANDRIČÍK, Marián. K poetike umeleckého prekladu. 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2004, s. 81.
Ohlas:[4] ŽILKA, Tibor. Vademecum poetiky. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, s. 406.
Ohlas:[4] JANČOVIČ, Ivan. Dve podoby outsiderstva v súčasnej slovenskej próze. In Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.-9.9.2005 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 428.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga. Proporcionalita estetického a etického v literatúre. In Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.-9.9.2005 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 218.
Ohlas:[4] GAVURA, Ján. Invarianty v poézii S. Heaneyho a ich prekladateľská záväznosť. In Anna Valcerová (ed.): Preklad a tlmočenie a jeho didaktická transformácia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 113.
Ohlas:[4] HARPÁŇ, Michal. Teória literatúry. 3. vyd. Bratislava : Tigra, 2004, s. 266.
Ohlas:[4] RUŠČÁK, František. Interpretácia textu. In Interpretačné variácie umeleckého textu. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005, s. 48.
Ohlas:[4] PARILÁKOVÁ, Soňa. Subjektívnosť a podoby dramatického princípu v básnickom diele. In Viera Žemberová (Výk. red.): Teória umeleckého diela 1. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 38.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga. O kompozícii slovenskej romantickej prózy. In Interpretačné variácie umeleckého textu. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005, s. 221.
Ohlas:[4] SABOLOVÁ, Oľga. Tvarovo-významové súvzťažnosti umeleckej prózy. In Interpretačné variácie umeleckého textu. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2005, s. 181.
Ohlas:[4] GAVURA, Ján. Poetologický teleologizmus a ateleologizmus ako axiologický jav. In Teória umeleckého diela 1. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 18.
Ohlas:[4] LOBOTKOVÁ, Zora. K antroponymii v textoch Ballu. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 200.
Ohlas:[4] KENDRA, Milan. Ku kategórii komického : (na materiáli textov P. Vilikovského). In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 185.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. Jazykovo-komunikačné aspekty prózy Tomáša Horvátha Zverstvo : (pokus o komunikačný pohľad na literárne druhy). In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2006, s. 230.
Ohlas:[4] MITKA, Marek. Medzi fabuláciou a sujetovaním : (k rôznym podobám hry a dekonštrukcie v próze Tomáša Horvátha Boj na ostrove). In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2006, s. 217.
Ohlas:[4] DAROVEC, Peter. Kniha spomínania : (Pavel Vilikovský: Čarovný papagáj a iné gýče). In Slovenská literatúra. 2006, roč. 53, č. 5, s. 398.